Terugblik digitale omgevingswerkgroep

13 april 2021

Op 8 april werden de deelnemers van de zes omgevingswerkgroepen digitaal bijgepraat over de stand van zaken van het project Lob van Gennep. Zo’n 25 deelnemers werden geïnformeerd over de drie alternatieven, over het concept voorkeursalternatief met het beoogd dijktracé en de ruimtelijke maatregelen voor het verbeteren van de gebiedskwaliteit.

De in totaal zes omgevingswerkgroepen bestaan ieder uit bewoners met verschillende belangen en achtergronden. Het gaat om de werkgroepen Ottersum/Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar/Plasmolen, ondernemers, agrariërs en dorpsraden. Samen met deze werkgroepen bekijken we of en hoe we ideeën kunnen verwerken in de plannen rondom de dijkversterking.

Van drie alternatieven naar één voorkeursalternatief: reguliere dijken  
Na een korte introductie van omgevingsmanager Jeroen Kessels, waarin hij stil stond bij de stappen die het project afgelopen anderhalf jaar samen met de omgeving heeft gezet, nam plaatsvervangend projectdirecteur Yvonne van Kruchten het stokje over. Aan de hand van zes beoordelingscriteria lichtte zij de vergelijking tussen de drie uitgewerkte en onderzochte alternatieven toe: Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening. Op basis van de resultaten uit alle onderzoeken lijkt het alternatief Reguliere Dijken het voorkeursalternatief te worden.

Dijktracé samen met ruimtelijke maatregelen
Vervolgens was het woord aan Geert de Vries, expert ruimtelijke kwaliteit. Met diverse kaarten liet hij zien hoe de gebiedsspecifieke inpassing van de dijken in het projectgebied er globaal uit gaat zien. Op een aantal plekken moet nog bekeken worden hoe het tracé precies gaat lopen. Daarnaast toonde Geert de Vries welke ideeën voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, integraal onderdeel gaan vormen van het voorkeursalternatief. Deze zijn naar voren gekomen uit gesprekken met bewoners van de Lob van Gennep. Vervolgens gaf Geert de Vries, samen met andere projectleden, antwoorden op vragen die gesteld werden. Zo werden er vragen gesteld over behoud en terugplanten van bomen, het transport van benodigde grond voor de dijkversterking en de nieuwe dijkhoogtes in het gebied.

Afsluiting
Tot slot werd een doorkijk gegeven naar de komende periode. De ontwerp-voorkeursbeslissing wordt naar verwachting voor de zomer door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vrijgeven. Daarna komt deze ter inzage te liggen, zodat mensen de gelegenheid hebben hierop te reageren. Er zullen dan ook (digitale) informatiemarkten plaatsvinden voor belangstellenden. De ingediende zienswijzen kunnen aanleiding zijn om de voorkeursbeslissing aan te passen. In het eerste kwartaal van 2022 volgt dan de definitieve voorkeursbeslissing van de minister, waarna de planuitwerkingsfase start.

Tijdens de bijeenkomst bleek helaas dat niet alle indieners van een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een bericht hadden gehad van de Directie Participatie. Het projectteam zal dit bij de Directie Participatie nagaan. De Nota van Antwoord staat ter informatie op de website Lob van Gennep. 

Voorgesteld werd om de volgende ronde omgevingswerkgroepen na de zienswijzeperiode te organiseren. Na een laatste rondvraag werd de projectavond afgesloten door omgevingsmanager Jeroen Kessels, die iedereen bedankte voor hun aanwezigheid, aandacht en goede vragen.

Overige berichten