Ruimtelijke kansen Lob van Gennep verzameld in ideeënboek

05 maart 2021

Het gebied Lob van Gennep heeft een brede opgave. Aanleiding voor het project Lob van Gennep is de dijkversterkingsopgave: de bestaande dijken voldoen niet aan de wettelijke waterveiligheidsnorm en moeten verhoogd en versterkt worden. Ook dient op een aantal plekken een nieuwe dijk te komen. Daarnaast kent het gebied een ruimtelijke opgave, zodat bewoners en bezoekers nog aantrekkelijker kunnen wonen, werken en recreëren.

Werkzaamheden voor hoogwaterbescherming kunnen hand in hand gaan met de versterking van de economie, leefbaarheid en identiteit van het gebied. De Lob van Gennep kent vele prachtige landschappen op een steenworp afstand van elkaar. Naast het koesteren van de bestaande gebiedskwaliteiten liggen er kansen om deze te versterken of om nieuwe kwaliteiten aan het gebied toe te voegen.

Die ruimtelijke kansen zijn verzameld in een ideeënboek. Deze ideeën zijn door bewoners en ondernemers aangedragen in werkateliers, omgevingswerkgroepen en aan ‘de keukentafel’. Het project dankt alle betrokkenen voor de inbreng, het meedenken over en meewerken aan de ingebrachte ideeën!

Het ideeënboek is met nadruk een ideeënboek. De inhoud is voortdurend in ontwikkeling en wordt op basis van gesprekken steeds verder aangescherpt en uitgewerkt. Een aantal ideeën wordt uiteindelijk uitgewerkt in ruimtelijke maatregelen en opgenomen in het integrale voorkeursalternatief voor het project Lob van Gennep. De ontwerp voorkeursbeslissing, in andere woorden de concept-beslissing, komt voor de zomer van 2021 ter inzage te liggen.

Overige berichten