Projectteam presenteert voorlopige dijkontwerpen in Ven-Zelderheide

27 februari 2024

Op dinsdag 20 februari organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst om inwoners en andere belangstellenden bij te praten over de dijkversterkingsmaatregelen in Ven-Zelderheide. Tijdens de bijeenkomst toonde het team het voorlopige dijkontwerp voor de maatregelen van Ottersum tot aan de Duitse grens. Zo’n 70 geïnteresseerden kwamen op de bijeenkomst af.

Het projectteam is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen in Ven-Zelderheide. Ven-Zelderheide wordt op dit moment beschermd door een combinatie van dijken en hoge gronden. De bestaande dijken in het gebied moeten worden verhoogd en versterkt. Dit betekent dat de dijk overal hoger en breder moet worden en meer ruimte in beslag zal nemen. Ook wordt er een nieuwe dijk aangelegd. Op sommige plekken zijn de hoge gronden nog hoog genoeg. Op deze locaties treffen we geen fysieke maatregelen. 

Toelichting van de maatregelen per locatie

De afgelopen tijd heeft het projectteam de plannen verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst toonde het team posters met het dijkontwerp voor (1) de Kleefseweg van Ottersum tot Ven-Zelderheide (2) rondom Ven-Zelderheide langs Parc Buitengewoon, kruisend met de Steeg, langs de Heidestraat en Biesterveld en (3) langs de Kleefseweg van Ven-Zelderheide tot aan de Duitse grens. Daarnaast was er aandacht voor de ruimtelijke plannen rondom het gebied van de Spiekerbeek. In dit artikel lichten we kort toe welke maatregelen we per locatie nemen.

Kleefseweg van Ottersum tot Ven-Zelderheide

De bestaande dijk tussen Ottersum en Maria Roepaen langs de Kleefseweg moet worden verhoogd en verbreed. Er is onvoldoende ruimte tussen de Niers en de Kleefseweg om dit te realiseren zonder de Kleefseweg te raken. Daarom wordt de Kleefseweg op dit deel opnieuw aangelegd. Tussen Maria Roepaen en Ven-Zelderheide wordt de Kleefseweg opgehoogd, waarmee de weg de functie van waterkering krijgt.

Rondom Ven-Zelderheide langs Parc Buitengewoon, de Steeg, Heidestraat en Biesterveld

Ter hoogte van Parc Buitengewoon leggen we een geheel nieuwe dijk aan die het dorp Ven-Zelderheide beschermt tegen hoogwater. Deze nieuwe dijk komt om Parc Buitengewoon heen te liggen. Via de Steeg vervolgt de dijk zijn weg en sluit vervolgens met een bocht aan op de Heidestraat, waar hij langs komt te liggen. Het dijktraject vanaf de Heidestraat vervolgt zijn weg over de Biesterveld. De weg wordt verhoogd en komt op de nieuwe dijk te liggen. De dijk sluit dan weer aan op de Kleefseweg. We werken nog aan de juiste aansluiting waarbij we rekening houden met aangrenzende percelen, ruimtelijke kwaliteit en de verkeerskundige situatie. 

Kleefseweg tussen Ven-Zelderheide en de Duitse grens

De Kleefseweg tussen Ven-Zelderheide tot voorbij de Dam wordt opgehoogd en zal functioneren als kering. Bij de Dam geven we de dijkversterking zo vorm dat de karakteristieken van het oorspronkelijke landschap versterkt worden. Dit sluit aan op de ruimtelijke plannen van het gebied van de Spiekerbeek. De Kleefseweg voorbij de Dam tot aan de Duitse grens is op dit moment hoog genoeg. Het project neemt hier daarom op dit moment geen fysieke maatregelen. Wel wordt dit deel van het traject opgenomen als dijktraject in de legger van Waterschap Limburg. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats van de ligging en lengte van dit traject.

Spiekerbeek

Naast het verbeteren van de hoogwaterveiligheid, kijken we ook naar manieren om het gebied aantrekkelijker te maken. In het dorpshart van Ven-Zelderheide werken we daarom aan de realisatie van een struinpad. Daarvoor willen we het al bestaande onderhoudspad langs de Spiekerbeek gebruiken. Met het pad verbinden we het dorp meer met het omliggende landschap.  

Dijkontwerpen in afrondende fase 

De komende periode leggen we de laatste hand aan de ontwerpen van het dijktraject. Vervolgens presenteren we de dijkontwerpen die ook de basis gaan vormen voor het ontwerp-projectbesluit. Dit doen we in keukentafelgesprekken en tijdens een inloopbijeenkomst. 

Overige berichten