Op naar een definitief dijkontwerp in Middelaar

17 april 2024

Op 11 april kwam het projectteam naar de Koppel in Middelaar. Daar vond een afsluitende bijeenkomst plaats met grondeigenaren en pachters van percelen die direct grenzen aan het dijktraject tussen de Cuijksesteeg en de Kopseweg. Deze bijeenkomst volgde op de sessie van afgelopen november. Het projectteam gaf een stand van zaken over diverse onderwerpen. 

Minder ruimtebeslag dijktraject

Het projectteam heeft het dijkontwerp verder kunnen aanscherpen. Hierdoor kan de dijk tussen de Brigidaweg en de Fuikstraat compacter worden, waardoor er minder ruimtebeslag is op de agrarische percelen. De aanwezigen reageerden positief op deze ontwikkeling.

Dijkovergangen komen terug na dijkversterking

Bij de dijkversterking kijkt het project ook naar de plekken waar een dijk overgestoken kan worden. In november maakte het team al bekend dat alle verharde dijkovergangen, zoals bijvoorbeeld bij de Veerstraat en de Huissestraat, terugkomen in de nieuwe situatie. Daarnaast zijn er nog onverharde dijkovergangen die dienen als toegang tot percelen. Van de drie onverharde dijkovergangen, komen er twee terug: langs de Koningsbeemdweg en langs de Broekstraat.

Tijdelijke werkstrook tijdens dijkversterkingswerkzaamheden

Bij het versterken van de dijk moet veel grond aangevoerd en naar de dijk toe gebracht worden. Om de bestaande wegen zo min mogelijk te belasten, realiseren we een tijdelijke werkstrook van 12 meter breed in de buitendijkse zone (aan de Maaszijde) vanaf de nieuwe sloot. Deze strook wordt gebruikt als transportroute. De persleiding, die we van de binnendijks zijde naar de buitendijkse zijde gaan verleggen, wordt zo veel mogelijk in deze werkstrook aangelegd.

Toewerken naar definitief ontwerp dijkversterking

Het projectteam neemt de opmerkingen van de aanwezigen mee in de uitwerking van het definitieve dijkontwerp. Zodra dat ontwerp er is, gaat het project in gesprek met de eigenaren waarvan we (tijdelijk) grond nodig hebben om tot afspraken te komen. 

In juni volgt nog een inloopbijeenkomst voor de omgeving. Houd onze website, sociale media kanalen en nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum en tijdstippen. 

Overige berichten