Minister geeft Nota van Antwoord op zienswijzen vrij

23 maart 2021

Onlangs is de reactie van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op ingediende zienswijzen gepubliceerd, in de vorm van een Nota van Antwoord. Je kan de Nota van Antwoord bekijken via de website van de Lob van Gennep of via de website van Platform Participatie

Eerder lag in 2020 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Lob van Gennep ter inzage. Eenieder kon in die periode een mening geven over de inhoud van de notitie en het project in de vorm van een zienswijze. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, is door het ministerie persoonlijk op de hoogte gebracht van de publicatie.

Even terug, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wat was dat ook al weer?
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is aangegeven welke alternatieven in de verkenningsfase uitgewerkt worden. Ook is aangegeven welke effecten, die de alternatieven hebben op milieu en leefomgeving, in beeld gebracht worden. De resultaten van deze onderzoeken worden opgenomen in een milieueffectrapport.

De effecten van de alternatieven op milieu en leefomgeving vormen één van de zes beoordelingscriteria op basis waarvan de minister besluit welk alternatief verder uitgewerkt wordt in de volgende fase van het project.

Ondertussen: de tussenresultaten
Vanaf het moment van de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, heeft het project stappen gezet. Zo werden begin oktober 2020 de tussenresultaten van de onderzoeken gepresenteerd. Die tussenresultaten wijzen het alternatief ‘Reguliere Dijken’ aan als meest kansrijk. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt conform de wettelijke waterveiligheidsnorm.

De verkenningsfase wordt de komende tijd zorgvuldig afgerond. Naar verwachting zal de minister voor de zomer van 2021, na advies van de Stuurgroep, de ontwerp-voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport ter inzage leggen. Ook dan is er de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Inhoud Nota van Antwoord
In de Nota van Antwoord die is gepubliceerd, wordt op elke zienswijze een reactie gegeven. Daarnaast wordt ook een reactie gegeven op thema’s die geregeld terugkwamen in de verschillende zienswijzen, zoals de waterveiligheidsnorm, draagvlak en de status van het gebied. Ook vind je een overzicht van onderwerpen  die als verdieping of aanvulling meegenomen worden bij het op te stellen milieueffectrapport of bij andere onderdelen van de verkenning.

Overige berichten