Omgevingswerkgroep denkt mee en adviseert projectteam over uitwerking van de plannen

26 maart 2024

Op 29 februari vond er een bijeenkomst plaats van de omgevingswerkgroep Lob van Gennep. Tijdens de bijeenkomst praatte het projectteam de groep bij over de uitwerking van de dijkversterkingsmaatregelen, de aanpak van de groencompensatie en de uitwerking van de ruimtelijke maatregelen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 

Het projectteam presenteerde per dorpskern de uitwerking van de dijkversterkingsmaatregelen. Deze kan je vinden op onze webpagina’s over MiddelaarMilsbeekOttersum of Ven-Zelderheide. Vervolgens deelde het projectteam de plannen op het gebied van groencompensatie en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De omgevingswerkgroep stelde vragen over de aanleg van diverse wandelpaden en entrees. Ze adviseert het projectteam ook om per dorpskern een werkatelier te organiseren waarin de ruimtelijke maatregelen centraal staan. Het projectteam neemt dit ter harte en gaat hiermee aan de slag. 

De omgevingswerkgroep stelde vragen over de planning van het project, in het bijzonder over het moment waarop ‘de schop de grond ingaat’ en de status van rivierbed vervalt. Het projectteam liet weten dat uitgangspunt is dat de rivierbedstatus vervalt en de begrensde gebiedsontwikkelruimte in werking treedt, zodra gestart wordt met de uitvoering van de dijkversterking. Deze procedure hiervoor wordt momenteel door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgewerkt. Zodra meer bekend is over de procedure, deelt het projectteam dit.

Vanuit de omgevingswerkgroep werd ook aangedragen dat in het projectgebied ongerustheid is ontstaan naar aanleiding van de nota ‘Overstromingsbestendig maken van woningen en bedrijven in de Lob van Gennep’ die door een werkgroep van de verschillende dorpsraden opgesteld is. De inhoud van de notitie is op meerdere mensen overgekomen als een advies om maatregelen aan hun huis te nemen. Vanuit de opstellers was dit niet de intentie. Aan het projectteam is gevraagd om met een reactie op de nota te komen, om te voorkomen dat mensen onnodig ongerust blijven. De reactie van het projectteam kunt u lezen door te klikken op deze link.

Het projectteam neemt de adviezen en verzoeken van de omgevingswerkgroep mee in de verdere uitwerking van de plannen. De volgende bijeenkomst van de omgevingswerkgroep is in juni.

De omgevingswerkgroep bestaat uit bewoners van de verschillende dorpskernen (Middelaar, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide) en fungeert als klankbordgroep. De leden van de omgevingswerkgroep zijn de oren en ogen van het gebied en adviseren het projectteam over het vormgeven van de communicatie en participatie. 

Overige berichten