Het project Lob van Gennep

Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen versterken we dijken. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren in de best beveiligde delta ter wereld. Het werken aan onze delta is dan ook nooit af.

Ook in het gebied tussen Gennep en Mook, gelegen aan de rivier de Maas en ooit benoemd als 'Lob van Gennep’, gaan overheden samen aan de slag om de waterveiligheid te verbeteren. Het project Lob van Gennep is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Het gebied

De Lob van Gennep wordt door dijken en hoge gronden beschermd tegen hoogwater uit de Maas en ligt op de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas. Er zijn vele landschappelijke kwaliteiten zoals de stuwwal, het Niersdal, de Mookerplas en het Genneperhuis. Er wonen circa 7.000 mensen in de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Tussen deze dorpskernen zijn veel (agrarische) bedrijven gevestigd.

De dijken in de Lob van Gennep zijn na de hoogwaters van 1993 en 1995 aangelegd en hebben in 2005 de status van primaire waterkering gekregen. Later zijn deze dijken opgehoogd en versterkt tot de toen geldende veiligheidsnorm. Op 1 januari 2017 is de waterveiligheidsnorm aangescherpt. Met als gevolg dat de dijken in de Lob van Gennep niet meer voldoen aan deze nieuwe norm. Dit betekent dat deze dijken versterkt moeten worden.

De niers bij Milsbeek

 

 

De Lob van Gennep kent momenteel een bijzondere situatie. Dijken zijn aangelegd om bewoners en bedrijven te beschermen tegen hoogwater van de Maas. Als het water hoger komt dan de dijken kunnen tegenhouden, stroomt het gebied achter de dijken over. Als gevolg daarvan treden stroomafwaarts minder hoge waterstanden op. Hierdoor speelt de Lob van Gennep een rol bij de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden.

Overigens, op 18 juni 2020 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat de status ‘rivierbed’ wordt opgeheven bij gebieden achter een versterkte kering in de Limburgse Maasvallei. Dit geldt ook voor de Lob van Gennep en Thorn-Wessem. Zodra de dijk versterkt wordt, wordt de status rivierbed opgeheven. Zo worden de binnendijkse gebieden in de Limburgse Maasvallei gelijkwaardig behandeld als binnendijkse gebieden bij andere rivieren in Nederland. De gebieden hebben gelijke mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en er wordt ruimte voor ontwikkelingen gecreëerd. Hier lees je meer informatie over  het opheffen van de status rivierbed.

Huidige fase: verkenning

Samen zijn de acht overheden (welke dit zijn lees je onderaan deze pagina) een verkenning gestart. Bij de start van de verkenning in mei 2019, zijn mensen uit het gebied meegenomen in de opgave van het project en zijn ze uitgenodigd om ideeën en oplossingen aan te dragen.

Het gesprek met mensen uit het gebied heeft geleid tot een groot aantal mogelijke oplossingen. Uit die mogelijke oplossingen heeft de stuurgroep Lob van Gennep  drie alternatieven geselecteerd om uit te werken en te onderzoeken in de verdere verkenning. Dat zijn Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening.
Deze drie alternatieven worden tijdens de verkenning onderzocht en beoordeeld op basis van zes verschillende criteria. Welke dat zijn, lees je in deze infographic. Aan het eind van de verkenning neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een beslissing over het voorkeursalternatief.

Op deze website vind je de verdere planning van het project en de laatste stand van zaken.

Infrastructuur en Waterstaat

 

 

Project presentatie

Waarom dit project?

Het project heeft 3 doelen. De oplossing moet een verbetering zijn voor al deze doelen ten opzichte van de huidige situatie.

  1. Het verbeteren van de hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep, zodat de kans op overstroming in het gebied kleiner wordt. Dit omvat ook het versterken en/of waar nodig toevoegen van dijken tot in ieder geval de waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar. 
     
  2. Het verbeteren van de waterbergende werking van het gebied om bij extreem hoogwater stroomafwaarts te zorgen voor een waterstandsverlaging en daarmee bij te dragen aan de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden.
     
  3. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de Lob van Gennep. Als we aan de slag gaan voor een betere hoogwaterbescherming, kunnen we het gebied nog aantrekkelijker en mooier maken en de gebruikswaarde vergroten.

Bekijk de projectvideo voor meer uitleg over het project.

 

 

Initiatiefnemers

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

Initiatiefnemers