Projectteam deelt plannen Middelaar met omgeving

21 december 2023

Op donderdag 7 december organiseerde het projecteam een inloopbijeenkomst om inwoners bij te praten over alle ontwikkelingen op en rond het dijktracé in Middelaar. Van de keersluis in Mook tot de kruising Tielebeek/Bossebrugweg werd de stand van zaken van het ontwerp getoond met posters

De bijeenkomst volgde kort op een bijeenkomst met grondeigenaren en pachters aan weerszijden van de dijk die plaatsvond op 30 november. Daar gaf het projectteam, voor een deel van het dijktracé, een uitgebreide toelichting op verschillende onderwerpen:

  • Er is minder ruimte nodig voor de dijkversterking dan eerder gedacht. 
  • Het project verbetert de waterhuishouding wat de betrouwbaarheid en het functioneren van het watersysteem ten goede komt.
  • Het project bekijkt welke verharde en onverharde dijkovergangen terugkomen op de nieuwe dijk.
  • Het project verplaatst de huidige rioolpersleiding aan de binnendijkse zijde naar de buitendijkse zijde. 

Al deze onderwerpen kwamen ook tijdens de bijeenkomst van 7 december aan bod. Een uitgebreidere toelichting op de maatregelen kunt u hier lezen.

Plannen voor het Kerkplein gepresenteerd

Wat tijdens de bijeenkomst voor het eerst werd getoond, zijn de plannen voor het Kerkplein in Middelaar. Daar werken Gemeente Mook en Middelaar, woningcorporatie Destion en het project Lob van Gennep samen aan een integraal plan. Het plein vormt samen met MFC de Koppel het hart van Middelaar. Op dit moment zijn de fraaie uiterwaard en de Maas vanaf het kerkplein niet beleefbaar. Door de plannen voor de dijkversterking te verbinden met plannen voor herinrichting van het plein en de woningbouwopgave (levensloopbestendig), kan het dorpshart versterkt worden en de verbinding tussen Maas en dorp worden hersteld. Aanwezigen reageerden enthousiast op het schetsontwerp (beschikbaar via de link naar de posters). 

Maatregelen op en rondom keersluis

Verder was er aandacht voor het maatregelenpakket om de huidige keersluis hoger, betrouwbaarder en sterker te maken. Aanvullend deelde het projectteam informatie 

over een nieuwe afwatering in de buurt van de keersluis. Voor een stabiele dijk, is versterking aan de buitendijkse zijde nodig. Hierdoor komt de nieuwe dijk ter hoogte van de huidige afwatering te liggen. 

Vervolg van de uitwerking

Het projectteam kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst waarin veel wensen en opmerkingen zijn opgehaald. Het team neemt deze mee in de verdere uitwerking van het dijkontwerp. In het eerste kwartaal van 2024 volgt een nieuwe inloopbijeenkomst. 

Overige berichten