In Middelaar minder ruimte nodig voor dijkversterking en verbetering waterhuishouding

06 december 2023

Donderdagavond 30 november bracht het projectteam een bezoek aan Middelaar. Tijdens een bijeenkomst met verschillende direct belanghebbenden in De Koppel, deelde het projectteam een stand van zaken voor de maatregelen die worden getroffen in Middelaar op het dijktraject tussen de Cuijksesteeg en de Kopseweg. Het team bracht positief nieuws. Er is minder ruimte nodig voor de dijkversterking dan eerder gedacht. Daarnaast zorgen maatregelen aan het watersysteem voor een betere waterhuishouding. 

Omgevingsmanager Jeroen Kessels trapte de bijeenkomst af. Samen met enkele specialisten ging hij uitvoerig in op de maatregelen die worden uitgewerkt. Vervolgens werden de aanwezigen opgedeeld in twee groepen. In de groepen werden de maatregelen nog nader besproken. 

Minder ruimte nodig voor nieuw dijktraject

Sinds eind 2021 vond er uitvoerig grondonderzoek plaats. Mede op basis van deze onderzoeken, komt het project tot de conclusie dat het nieuwe dijktraject minder ruimte in beslag gaat nemen dan eerst gedacht. Verwacht werd dat er in het voorland (aan de Maaszijde van de huidige dijk) een kleilaag aangebracht zou moeten worden, waarvoor afgraven nodig was. Uit de onderzoeken blijkt dat er al een goede kleilaag in de ondergrond aanwezig is. Hierdoor is afgraven niet nodig. De kleilaag moet wel worden beschermd. Over welke afstand dat gaat, staat nog niet vast. Voor agrariërs blijft het mogelijk op de gronden te gebruiken voor ploegen, inzaaien en oogsten. Ook blijkt uit het onderzoek dat de steunberm aan de binnendijkse zijde minder breed hoeft te worden (eerst 25 meter, nu maximaal 15 m). Aanwezigen gaven aan blij te zijn dat het huidige dijkontwerp minder ingrijpend is dan eerder verwacht. Het project werd gevraagd om te kijken of het ontwerp nog verder aangepast kan worden om het ruimtebeslag op agrarische percelen nog verder te beperken.

Verbetering waterhuishouding 

De huidige dijk tussen de Cuijksesteeg en de Kopseweg is in de jaren 90 bovenop het watersysteem gelegd. Dat watersysteem zorgt ervoor dat (regen)water in het gebied op een goede manier wordt afgevoerd. Onder de dijk liggen nu zeven duikers, die het binnendijks en buitendijks watersysteem met elkaar verbinden. Tijdens hoogwaters worden de duikers afgesloten. Dit levert problemen op, vooral om het water af te voeren. Het watersysteem wordt zó aangepast dat het binnen- en buitendijkse systeem van elkaar gescheiden wordt. Aan de buitendijkse zijde wordt een nieuwe sloot aangelegd. Deze watert bij de Keersluis af op het kanaal naar de Mookerplas. De huidige sloot aan de binnendijkse zijde wordt verplaatst naar de teen van de steunberm. Hierdoor kunnen alle duikers met afsluiters worden verwijderd. Dit komt de betrouwbaarheid en het functioneren van het watersysteem ten goede. De aanwezigen gaven aan blij te zijn met de aanpassingen aan het watersysteem. Wel werd er nog gevraagd naar de consequenties van nieuwe regelgeving over watervoerendheid van sloten. Dit zoekt het project nog uit. 

Omgang dijkovergangen 

Bij de dijkversterking kijkt het project ook naar de plekken waar een dijk overgestoken kan worden. Alle verharde dijkovergangen, zoals bijvoorbeeld bij de Veerstraat en de Huissestraat, komen terug in de nieuwe situatie. De onverharde dijkovergangen dienen nu voor de toegang tot percelen. Het project deed een voorstel om sommige dijkovergangen en delen van de onverharde Koningsbeemd Broekstraat op te heffen. Deelnemers aan het werkatelier gaven aan geen bezwaren te zien, zolang de percelen op een andere wijze betreden kunnen worden. Het project gaat hier verder mee aan de slag.

Verleggen persleiding

In de binnenteen van de huidige dijk ligt een rioolpersleiding. Die brengt rioolwater uit Mook en Middelaar naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gennep. Daar wordt het water gezuiverd. Doordat er binnendijks een steunberm langs de nieuwe dijk nodig is moet deze persleiding verplaatst worden naar buitendijks gebied. Het precieze tracé werkt het projectteam nog uit. 

Inloopbijeenkomst op 7 december

Op donderdag 7 december organiseert het projectteam een inloopbijeenkomst over de maatregelen in Middelaar. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen van harte welkom in het Golfhuisje, Rijksweg 205 in Plasmolen. Tijdens de bijeenkomst komen alle bovengenoemde thema’s ter sprake. Daarnaast deelt het projectteam ook het dijkontwerp van de Bloemenkamp tot en met de Voordijk. Aanmelden is niet nodig en u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

 

Overige berichten