Projectteam licht maatregelen keersluis toe

31 oktober 2023

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige keersluis, als onderdeel van de dijkversterkingsmaatregelen, die het achterland tegen hoogwater beschermt? Het projectteam Lob van Gennep informeerde tijdens een inloopbijeenkomst op 24 oktober over het maatregelenpakket dat de keersluis in Mook hoger, betrouwbaarder en sterker maakt. 

In MFC De Koppel in Middelaar stond het projectteam uitgebreid stil bij de maatregelen gericht op het aanpassen van de huidige keersluis. Eenmaal aangepast voldoet de keersluis tot 2075 aan de waterveiligheidseisen. Daarnaast was er aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit met als doel de keersluis en de directe omgeving aantrekkelijker te maken. Klik hier om de schetsen te bekijken.

De bijeenkomst werd goed bezocht en aanwezigen droegen ideeën aan over onder andere recreatieve voorzieningen en kansen voor het wegontwerp. Verder werden er verduidelijkende vragen gesteld. Onder meer over de functie van de keersluis en hoe deze conform de waterveiligheidsnorm het achterliggende gebied beschermt. 

Toewerken naar ontwerp-projectbesluit 

De komende tijd werkt het projectteam de maatregelen verder uit in een ontwerp-projectbesluit en eventuele onderzoeken ter plaatse. Dat komt medio 2024 ter inzage te liggen. Iedereen die dit wenst kan dan een reactie geven op de voorgestelde plannen. Deze reacties worden bekeken en leiden waar mogelijk tot een aanpassing van de maatregelen. De procedure van de keersluis staat los van het ontwerp-projectbesluit dat wordt gemaakt voor de dijkversterkingsopgave. Via onze website houden wij u op de hoogte van beide trajecten.

Overige berichten