Ottersum bespreekt schetsontwerp sportpark Achates

05 juli 2023

Hoe komt het nieuwe sportpark van Achates er mogelijk uit te zien? Dat is de vraag die centraal stond tijdens een werkatelier en inloopbijeenkomst georganiseerd door het projectteam Lob van Gennep. Een concept-schetsontwerp vormde de basis om deze vraag te beantwoorden.

Tijdens een werkatelier op 29 juni sprak het projectteam met een aantal leden van Achates over het concept-schetsontwerp en hoe deze voortbouwt op de wensen die in mei zijn opgehaald. Op maandag 3 juli stonden de deuren van de kantine open voor andere geïnteresseerden en belangstellenden uit Ottersum om het concept-schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. De vragen hadden onder meer betrekking op de ligging van de velden, de locatie van de kantine, de ontsluiting van het sportpark aan de Goorseweg en verkeersveiligheid van deze weg. Er lagen ook beelden van een mogelijke invulling van de groenzone tussen de woningen en het sportpark en de inpassing van parkeerplaatsen. Bedoeld om ook de eerste indrukken en wensen hierover op te halen. De gesprekken gingen over hogere bomen achter de tuinen tegen lichthinder, de ligging van het wandelpad in de groenzone in verband met privacy, de locatie van de hondenspeelplaats, de omheining van de volkstuinen en het plaatsen van struiken bij parkeerplaatsen om lichthinder van auto’s tegen te gaan.

De hondenspeelplaats is een project van de gemeente. Mochten daar nog aanvullende vragen over zijn, dan kunnen deze het beste rechtstreeks aan de gemeente gesteld worden.

Reacties, wensen en ideeën verwerken tot nieuwe versie

Het projectteam gebruikt de zomer om aan de hand van de opgehaalde informatie het ontwerp verder uit te werken. Bij de totstandkoming van dit nieuwe ontwerp worden ook de leden van Achates opnieuw betrokken.

Na de zomer ligt er dan een schetsontwerp dat de basis vormt voor de wijziging van het bestemmingsplan. De procedure voor bestemmingsplanwijziging start naar verwachting eind 2023. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen.

Huidige velden maken plaats voor groene dijk

Tijdens de inloopbijeenkomst was er ook aandacht voor de plannen in het Niersdal. Ter hoogte van de huidige voetbalvelden van Achates wordt een groene dijk aangelegd en ruimte gecreëerd voor de Niers. Daarnaast combineert het project natuurontwikkeling met het versterken van de recreatieve wandelstructuur. Aanwezigen keken met enthousiasme naar de plannen maar hadden ook nog enkele vragen. Zo werd gevraagd naar de hoogte van de groene dijk en hoe deze het uitzicht vanaf de Sint Janstraat beïnvloedt. Daarnaast waren bezoekers benieuwd hoe ze veilig het beoogde wandelpad door het Niersdal kunnen bereiken vanuit het dorp. De vragen en ideeën worden gewogen en eventueel meegenomen in de verdere planuitwerkingsfase. In het najaar organiseert het projectteam een informatieavond waarin de omgeving wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen in het Niersdal.  

Overige berichten