Lob van Gennep in de media: EenVandaag en Gelderlander besteden aandacht aan het project

08 februari 2024

Recent kwam het project Lob van Gennep aan bod in de media. Het televisieprogramma EenVandaag besteedde op 11 januari aandacht aan het project. Zo werd er gesproken over de regenval van de afgelopen weken en hoe het project Lob van Gennep werkt aan de hoogwaterveiligheid voor de inwoners van het gebied. Het item is te bekijken via de website van EenVandaag.

De Gelderlander schreef een artikel naar aanleiding van een recent gepubliceerde nota. De nota, afkomstig van een lokale werkgroep, geeft aanbevelingen en suggesties hoe inwoners, maar ook overheden om moeten gaan met de risico’s van een overstroming.  

In beide publicaties werd ook stilgestaan bij een van doelstellingen van het project. Namelijk het verbeteren van de waterbergende werking van het gebied. We krijgen daar als project regelmatig vragen over. We kunnen ons voorstellen dat deze publicaties ook vragen oproepen. Op onze veelgestelde vragen pagina kunt u antwoorden vinden op de onderwerpen die in het item aan bod komen. De belangrijkste informatie zetten we in dit nieuwsbericht ook nog een keer op een rij. 

Hogere en sterkere dijken

Binnen project Lob van Gennep werken we op dit moment de maatregelen uit om de dijken die het gebied beschermen te verbeteren. We versterken en verhogen de dijken volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm, rekening houdend met de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Na afronding van het project is het gebied veel beter beschermd tegen hoogwater dan nu het geval is. 

Hoogwaterveiligheid en waterbergende werking: hoe gaat dat samen?

Maar hoe zit het dan met de projectdoelstelling over het verbeteren van de waterbergende werking van het gebied? In de verkenningsfase (2019-2022) van het project is onderzoek gedaan naar de waterbergende werking van het gebied. Voordat de verkenning startte, werd gedacht dat hogere dijken rond de Lob van Gennep stroomafwaarts voor waterstandsverhoging zouden zorgen. In de verkenning bleek dat echter niet het geval. Het alternatief ‘Reguliere Dijken’, zonder specifieke maatregelen voor de waterbergende werking, bleek toch aan deze doelstelling te voldoen en is gekozen in de Voorkeursbeslissing. 

Met hogere en sterkere dijken wordt het gebied beter beschermd en neemt de kans op overstroming sterk af. Voor alle gebieden in Nederland die beschermd worden door dijken, geldt echter dat een kleine kans hierop altijd blijft bestaan. Als er zeer extreme hoogwaterstanden optreden, hoger dan waar dijken volgens de waterveiligheidsnorm op aangelegd zijn, overstromen de gebieden achter deze dijken. In zulke gevallen is sprake van een waterbergende werking met een verlagend effect op de waterstanden stroomafwaarts.

In de huidige situatie treedt de waterbergende werking van het gebied Lob van Gennep als het ware te vroeg op. Door de dijken in de Lob van Gennep hoger en sterker te maken, wordt het gebied beter beschermd en blijft het langer (tot extremere hoogwaters) droog. Zo wordt de waterbergende werking van het gebied pas bij extreem hoge afvoeren van de Maas benut. Dit is ook stroomafwaarts gunstig, omdat de waterstandsverlaging dan plaatsvindt in de zeer extreme situaties die er voor de hoogwaterbescherming stroomafwaarts toe doen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de hoogwaterbescherming stroomafwaarts én verbetert de hoogwaterbescherming voor het gebied Lob van Gennep, met een gewone dijkverbetering volgens de norm. 

Begrensde gebiedsontwikkelruimte

De binnendijkse gebieden achter de dijken in Limburg hebben op dit moment de status van rivierbed vanuit de Beleidslijn Grote Rivieren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot in juni 2020 dat deze status wordt opgeheven zodra de schop in de grond gaat om de dijken in de Lob van Gennep te versterken volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. 

Voor het gebied gaat wel een aanwijzing voor begrensde gebiedsontwikkelruimte gelden. Dit betekent dat er meer ruimte voor bouw en verbouw is, maar dat door het Rijk grenzen worden gesteld aan de mate waarin het gebied kan uitbreiden. De status van rivierbed vervalt.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag nog andere vragen hebben, neem dan contact met ons op

Overige berichten