Projectteam presenteert plannen voor dijkversterking in Ottersum

25 januari 2024

Op donderdag 18 januari organiseerde het projectteam een inloopbijeenkomst om inwoners en andere belangstellenden bij te praten over de dijkversterkingsmaatregelen in Ottersum. Van de Henakker tot aan de Kleefseweg richting Ven-Zelderheide toonde het team het voorlopige dijkontwerp. De opkomst was goed met zo’n 80 bezoekers.

Het projectteam is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen in Ottersum. In de uitwerking van de ontwerpen is de input uit de werkateliers en keukentafelgesprekken met de omgeving meegenomen. De dijken worden verhoogd en versterkt. Daarnaast wordt op sommige plekken de dijk verlegd. Het dijktraject komt straks meer in een vloeiende lijn langs Ottersum te liggen. Op basis van recente onderzoeken en analyses was er meer goed nieuws te melden. Voor de dijkversterking is minder ruimte voor pipingmaatregelen nodig dan eerder gedacht. In plaats van een voorlandverbetering, waarbij een kleipakket in de uiterwaarden wordt aangebracht, wordt een verticaal ondergronds scherm geplaatst aan de binnenkant van de dijk. Het scherm wordt geplaatst langs het gehele dijktracé in Ottersum. Door deze maatregel is er minder ruimte nodig voor de nieuwe dijk. Daarnaast beperken we zo de overlast voor omwonenden, kunnen we de bestaande natuur meer behouden en beperken we de inzet van materieel en grondstoffen. 

Toelichting van de maatregelen per locatie 

Het projectteam toonde tijdens de bijeenkomst posters met het dijkontwerp vanaf de Henakker tot aan de Kleefsweg ter hoogte van Parc Buitengewoon in Ven-Zelderheide. In dit artikel lichten we kort toe welke maatregelen we nemen in de verschillende dijkvakken in Ottersum. 

Henakker

Zowel aan de Henakker als bij de Hubo verwijderen we de haakse bochten uit het dijktraject. We verleggen de dijk, zodat deze vloeiender in het landschap komt te liggen. Hiermee creëren we meer ruimte voor de rivier. Voor deze maatregelen is het noodzakelijk om een aantal bomen te kappen. We kijken naar een plek waar we deze bomen weer terug kunnen planten. Ter hoogte van de Hubo planten we hoog opgroeiende beplanting, waardoor dit gebouw minder opvalt in het landschap.

Kruising Nijmeegseweg/Kleineweg

Het kruisingsvlak van het kruispunt wordt opgehoogd. Daarmee komt het op dezelfde hoogte als de nieuwe dijk te liggen aan de Kleineweg en de Henakker. Dat is meteen ook de meest verkeersveilige oplossing doordat er van alle kanten zicht is voor het verkeer. De Kleineweg buigt vlak bij de Nijmeegseweg af ter hoogte van het bovenste gedeelte van de dijk. Zo maken we ruimte voor de op- en afritten naar de woningen. Het kruisingsvlak wordt opgeschoven in de richting van Gennep. We bekijken nog hoe we de parkeerplaats aan de Nijmeegseweg ter hoogte van de Henakker kunnen behouden en eventueel kunnen inrichten met een picknickplaats. 

Kleineweg

De dijk bij de Kleineweg wordt met ongeveer 80 centimeter verhoogd en schuift op in de richting van de Niers. De Kleineweg blijft op de huidige locatie liggen, behalve bij de aansluiting op de Nijmeegseweg. Daarnaast komt er een greppel tussen de Kleineweg en de dijk bedoeld voor afwatering. Parkeren langs de Kleineweg blijft na de dijkversterking mogelijk. 

’t Zand en ’t Stepke

Ook de dijk bij ’t Zand en ‘t Stepke wordt met ongeveer 80 centimeter verhoogd en in een vloeiende lijn in het landschap aangelegd. Hierbij is zowel aan de kant van de woningen als aan de kant van de Niers ruimte nodig om de hogere en bredere dijk te maken. Eerder leek het bij voorlandverbetering nodig om de tuinen grenzend aan de dijk ter hoogte van ‘t Zand en ‘t Stepke aan te helen. Door het plaatsen van een verticaal ondergronds scherm, is aanheling slechts bij enkele tuinen nodig. 

Sint Janstraat/Achates

De dijk achter de Sint Janstraat wordt met ca. 80 centimeter verhoogd. Ter hoogte van het Achates terrein wordt de stenen muur vervangen door een groene dijk. De exacte ligging van deze dijk wordt nog onderzocht. Met het verplaatsen van de voetbalvelden van Achates komt er meer ruimte voor de natuur en de Niers. Daarnaast wordt het Niersdal ter hoogte van de voetbalvelden verder afgegraven om nog meer ruimte te maken voor de rivier.

Niersdal

In het Niersdal staan wandelen, meer ruimte voor de natuur en de verbinding met Ottersum centraal. Zo komen er nieuwe dijkovergangen bij de Heldro, bij de kruising Nijmeegseweg/Kleineweg en bij de huidige voetbalvelden. Hiermee versterken we de verbinding tussen Ottersum en het Niersdal. Wandelen in het Niersdal kan, met de komst van een wandelstrook, alleen nog aan de teen van de dijk. De rest van het Niersdal wordt wandelvrij om de natuur verder met rust te laten. 

Kleefseweg

De bestaande dijk tussen Ottersum en Maria Roepaen langs de Kleefseweg moet worden verhoogd en verbreed. Er is onvoldoende ruimte tussen de Niers en de Kleefseweg om dit te realiseren zonder de Kleefseweg te raken. Daarom wordt de Kleefseweg op dit deel opnieuw aangelegd. Verder is er nog geen bestaande waterkering tussen Maria Roepaen en Ven-Zelderheide. Door de Kleefseweg hier op te hogen, werkt de weg straks als een waterkering. 
Het fietspad aan de noordzijde van de Kleefseweg wordt verplaatst naar de zuidkant en komt op de dijk te liggen. Zo krijgen fietsers een mooi uitzicht op het Niersdal. Met deze variant kunnen ook de bomen aan de zuidkant van de Kleefseweg-West behouden blijven. Om de Kleefseweg verkeersveiliger te maken, wordt de snelheid aangepast van 80 naar 60 km/h. 

Dijkontwerpen in afrondende fase 

De komende periode legt het projectteam de laatste hand aan de ontwerpen van het dijktraject. In het tweede kwartaal van 2024, organiseren we weer een bijeenkomst. Dan presenteren we de dijkontwerpen die ook de basis gaan vormen voor het ontwerp-projectbesluit. 

Overige berichten