Project bespreekt landschap- en groencompensatie met partners en belangenorganisaties

26 april 2023

Het projectteam Lob van Gennep kwam op 20 april samen met partners en belangenorganisaties om de voortgang van het landschap- en groencompensatieplan te bespreken. Het plan is nodig om te komen tot een goede aanpak om groen te compenseren dat verdwijnt als gevolg van de dijkversterking. 

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, IVN Maas en Niers en Animo schoven aan, samen met de provincie Limburg en de twee betrokken gemeenten. Het is de eerste keer dat de partijen in deze samenstelling bij elkaar komen om de ambities van het plan te bespreken. Naast het compenseren van groen, kijken de partijen ook naar versterken van het landschap en aanwezige flora en fauna. 

Beken herstellen en Maasheggen versterken

Het projectteam deelde van Middelaar tot Ven-Zelderheide de verschillende opgaven die er liggen om de dijken en waar het kan de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Na de toelichting was het de beurt aan de aanwezigen om aandachtspunten te benoemen en gezamenlijke ambities uit te spreken. Zo kwam onder meer het herstel van verschillende beken in het gebied aan bod, waaronder de Tielebeek. Verder moet de ecologische relatie tussen het Reichswald en het dal van de Maas versterkt worden. Daarnaast was er aandacht voor de Maasheggen in het gebied. Karakteristiek voor de heggen is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen die van elkaar gescheiden zijn door meidoornheggen. Aan de overzijde van de Maas, bij Oeffelt, zijn de Maasheggen aangewezen als Unesco reservaat. De groep sprak de wens uit om de heggen aan deze zijde van de Maas te versterken. Het project neemt de input uit het overleg mee in de verdere uitwerking van het landschap- en groencompensatieplan.

Later dit jaar ruimtebeslag dijkversterking bekend

De groep komt in de zomer weer bij elkaar. Dan wordt naar verwachting duidelijk welke delen van het landschap aangepakt worden als gevolg van de werkzaamheden aan de dijk. Met deze informatie kan het project concreet uitwerken hoe compensatie en versterking van de natuur gaat plaatsvinden. 

Overige berichten