Lob van Gennep gaat verder met drie alternatieven

04 februari 2020

Het project Lob van Gennep is erop gericht om het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater door de huidige dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd de waterbergende functie te verbeteren. De afgelopen maanden nam het project de tijd voor het gesprek met mensen uit het gebied en het kunnen aandragen van mogelijke oplossingsrichtingen. Dat leidde tot een twaalftal oplossingsrichtingen. Het project maakt nu bekend dat drie alternatieven kansrijk zijn en uitgewerkt worden in de verdere verkenning. Het gaat om Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening. Eind 2021 legt de stuurgroep een voorkeursalternatief voor aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Ten minste wettelijke waterveiligheid

“Alle drie de alternatieven verhogen de waterveiligheid en alle drie houden ze daarbij rekening met de wettelijke waterbergende functie van het gebied. De dijken worden in elke geval hoger en sterker.”, vertelt Jos Teeuwen van Waterschap Limburg. “Het eerste alternatief is ‘Reguliere Dijken’, die bestaat uit het verhogen en versterken van de bestaande dijken tot aan de wettelijke waterveiligheidsnorm, een overstromingskans van 1/300 per jaar. Alternatief twee is ‘Verbindende Dijken met vaste drempel(s)’, die bestaat uit het versterken en verhogen van de huidige dijken, en het realiseren van een of meerdere drempels. Ook bij dit alternatief zorgen we ten minste voor de wettelijke waterveiligheidsnorm.” Aldus Teeuwen. Daarnaast is er een derde alternatief, ‘Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening’, waarbij de dijken sterker en hoger worden dan de wettelijke norm voorschrijft en een constructie wordt gebouwd. Deze constructie noemen sommige mensen de ‘schuif’. Bij dit alternatief wordt hoogwater nog langer tegengehouden: er is een overstromingskans van 1/3.000 per jaar. “Deze drie opties sluiten aan op de verschillende geluiden die we hebben gehoord”, geeft Teeuwen aan. “Zowel van mensen die de wettelijke waterveiligheid met een reguliere dijk wensen, als van mensen die graag extra waterveiligheid wensen.”

Start procedure voor milieueffectrapportage

Voor het project Lob van Gennep zal een milieueffectrapportage worden opgesteld. De procedure hiervoor start met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD zijn de drie alternatieven vastgelegd die in de verdere verkenning gelijkwaardig uitgewerkt gaan worden. En welke effecten op het milieu en de leefomgeving nader onderzocht gaan worden. De resultaten van die onderzoeken worden verwerkt in de milieueffectrapportage. Omwonenden kunnen een zienswijze op de NRD indienen. De NRD ligt van 12 februari tot en met 24 maart 2020 ter inzage op gemeentehuizen, bij Waterschap Limburg en op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wie vragen heeft over de alternatieven en de effecten die worden onderzocht of hulp wenst bij het indienen van een zienswijze, kan naar de inloopavonden komen. Die vinden plaats op 3 en 5 maart, respectievelijk in Middelaar en Ven-Zelderheide.

2020: alternatieven uitwerken en gebied betrekken

“In 2020 gaat het project aan de slag om de drie alternatieven verder uit te werken. In een milieueffectenrapport worden voor de drie alternatieven alle effecten voor milieu, landschap en leefomgeving in kaart gebracht. Bij die uitwerking van de alternatieven en effectonderzoeken worden ook de mensen uit het gebied betrokken, onder meer via omgevingswerkgroepen en werkateliers. Rond de zomer willen we mensen opnieuw informeren over de voortgang. En dat doen we nog eens aan het einde van het jaar.” aldus Rob Peperzak, wethouder in Gennep.

Advies aan minister in 2021

Aan het eind van de verkenningsfase, in 2021, adviseert de stuurgroep de minister van Infrastuur en Waterstaat. De minister neemt vervolgens een voorkeursbeslissing. Voorafgaand aan het advies aan de minister wordt de concept voorkeursbeslissing samen met het milieueffectrapport ter inzage gelegd, zodat het mogelijk is om hierop te reageren. Volgens Geertjan Wienhoven, wethouder in Mook en Middelaar, gaat het project niet over één nacht ijs: “Er wordt hard gestudeerd en veel gesproken met de omgeving. Dat verdienen de mensen in de Lob en dat verdient dit mooie gebied.”

Over de Lob van Gennep

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en gemeenten Gennep en Mok en Middelaar. Het project is erop gericht om het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater door de huidige dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd de waterbergende functie te verbeteren.

Overige berichten