Bijpraten over dijkversterkingsplannen in Milsbeek

30 oktober 2023

De afgelopen periode zijn de plannen voor het dijktracé in Milsbeek, van de rotonde N271 tot de Tielebeek/Bosschebrugweg, verder uitgewerkt. Op 26 oktober organiseerde het projectteam daarom een inloopbijeenkomst om inwoners, ondernemers en geïnteresseerden bij te praten. Met zo’n 60 aanwezigen was het een goed bezochte bijeenkomst.

In Milsbeek worden diverse maatregelen genomen. Zo worden bestaande dijken verhoogd, bij de Bloemenstraat komen nieuwe lage dijken en het rivierduin gaat ingezet worden als waterkering. Daarnaast is natuurontwikkeling van de Milsbeekse uiterwaard opgenomen in het maatregelenpakket en wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt. De getoonde posters bekijk je hier.

Bij de bijeenkomst waren mensen aanwezig met wie het project al in gesprek is, maar ook voor het project onbekende mensen bezochten de bijeenkomst. Vragen die werden gesteld waren vooral gericht op hoe hoog de dijk gaat worden, met name op delen waar nu geen dijk ligt. Dat de nieuwe dijk ten oosten van de huidige steenfabriek een dijk van beperkte hoogte wordt, waar overheen gekeken kan worden, stelde de aanwezigen gerust.

Het schetsontwerp voor de natuurontwikkeling met kwelgeul en nevengeul in de uiterwaard bij de steenfabriek werd goed onthaald evenals het struinpad tussen het Genneperhuis en de Gebrande Kamp (en verder naar het Middelaarshuis). De precieze ligging van de routes wordt in een volgende stap uitgewerkt.

Aan weerszijden van het Kreupelpad wordt het rivierduin als verborgen waterkering ingezet. Toegelicht werd dat daarvoor het bos op de te lage delen gekapt moet worden, waarna het opgehoogd en weer aangeplant wordt met bos. Aanwezigen gaven aan deze keuze te snappen, ondanks dat dit ingrijpend is voor het landschap.

Collega’s van Waterschap Limburg waren aanwezig om toe te lichten dat de oude vuilvang in de Niers vervangen wordt. De vervanging zal worden gecombineerd met de herinrichting van de monding van de Kroonbeek. Meer informatie daarover is hier te vinden. Deze plannen worden afgestemd met de dijkversterking ter plekke, waaronder de ontsluiting. Aandacht werd gevraagd voor verkeersveiligheid bij de dijkovergang.

Het projectteam neemt de vragen en opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied.

Overige berichten