Archeologie en cultuurhistorie

Het projectgebied Lob van Gennep heeft een rijke cultuurhistorie. Het gebied werd al bewoond vanaf de Romeinse tijd. Daarnaast hebben er in dit gebied verschillende veldslagen plaatsgevonden tijdens de Tachtigjarige Oorlog en Tweede Wereldoorlog. Cultuurhistorisch onderzoek wijst uit hoe we deze rijke historie kunnen behouden.

Kans op archeologische vondsten vaststellen

Op verschillende locaties in het projectgebied vond verkennend archeologisch booronderzoek plaats. Met een edelmanboor werd de grond opgeboord en ter plekke geanalyseerd of de oorspronkelijke bodemopbouw nog intact is. Is dat het geval, dan is er een verhoogde kans op archeologische vondsten. Aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld het graven van proefsleuven) moet dan uitwijzen wat de impact daarvan is op het dijkontwerp. Het is de bedoeling dat resten waar mogelijk blijven liggen op hun originele plek. In uitzonderlijke gevallen wordt een vondst door archeologen boven de grond gehaald.

Een archeologische vondst? Dat moet blijken na aanvullend onderzoek. 

Erfgoedlocaties in kaart brengen

Onderzoekers hebben vastgesteld welk erfgoed zich in het gebied bevindt. Het gaat hierbij onder meer om landschappelijke, cultuurhistorische, waterstaatkundige en militaire waarden. Door het in kaart brengen van alle locaties kan het project bij de uitwerking van de dijkversterkings- en ruimtelijke maatregelen rekening houden met de historische waarden in het gebied. In dit rapport vind je de aardkundige waarden en de landschapstypering van het gebied terug. Daarnaast bevat dit rapport een analyse van waardevolle bouwkunst in het gebied, de waterstaatgeschiedenis ervan en het militaire erfgoed dat het gebied kent. Het tweede rapport gaat dieper in op de geschiedenis van acht specifieke thema’s in het gebied.

In 2022 werkte het project, samen met de omgeving aan een erfgoedstrategie. Deze dient als kader bij het uitwerken van de dijkversterkings- en ruimtelijke maatregelen van het project. Gedurende de planuitwerkingsfase wordt duidelijk hoe we erfgoed raken en op welke wijze we het erfgoed op de verschillende locaties daadwerkelijk tot leven kunnen brengen. Verder biedt de strategie inspiratie voor erfgoedprojecten in de direct aangrenzende gebieden die buiten het projectgebied vallen. De erfgoedstrategie en de handvatten zoals vastgesteld kunnen hier worden bekeken. 

Onderzoeken op andere thema's

Binnen het project voeren we onderzoek uit op nog vijf andere thema's. Je vindt ze op deze overzichtspagina

Met een edelmanboor wordt de grond opgeboord.