Ontwerp-projectbesluit keersluis ter inzage

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 mei het ontwerp-projectbesluit voor de keersluis bij Mook vastgesteld. Dit besluit beschrijft de plannen om de huidige keersluis hoger en betrouwbaarder te maken, zodat de keersluis aan de waterveiligheidsnorm voldoet. Het ontwerp-projectbesluit ligt van 31 mei tot en met 11 juli ter inzage. 

De keersluis is onderdeel van het dijktraject dat het gebied beschermt tegen hoogwater uit de Maas. Door nu maatregelen te treffen, zorgt het project voor een keersluis die tot 2075 voldoet aan de waterveiligheidseisen, net zoals de dijken die worden versterkt in het project Lob van Gennep. 

Hogere, meer betrouwbare en aantrekkelijke keersluis

De sluiswanden en sluisdeuren worden een halve meter verhoogd. Hiermee sluiten ze qua hoogte aan op de aangrenzende dijken na de geplande dijkversterking. Om de keersluis meer betrouwbaar te maken, worden het bewegingswerk en de besturing van de keersluis verbeterd. Daarnaast worden de schotbalken vervangen door keerschotten die beter te plaatsen zijn. Door de keerschotten kan de keersluis volledig worden afgesloten bij hoogwater of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Reactie geven op de plannen

Het ontwerp-projectbesluit ligt zes weken ter inzage. Wie dit wenst, kan van 31 mei tot en met 11 juli een zienswijze indienen op de plannen. De procedure van de keersluis staat los van het ontwerp-projectbesluit dat wordt gemaakt voor de dijkversterkingsopgave binnen het project.

Het ontwerp-projectbesluit is zowel digitaal als fysiek te bekijken. 

Digitaal

Fysiek

Na het maken van een afspraak, kunt u het ontwerp-projectbesluit op de volgende locaties bekijken: 

 1. Gemeentehuis Mook en Middelaar
  Raadhuisplein 6, 6585 AP, Mook
  Maak een afspraak via [email protected]
   
 2. Kantoor Waterschap Limburg
  Theresialaan 99, 6043 CX, Roermond
  Maak een afspraak via (088) 889 0100
   
 3. Gouvernement provincie Limburg
  Limburglaan 10, 6229 GA, Maastricht
  Maak een afspraak via (043) 389 7452

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

U kunt een zienswijze (reactie) op het ontwerp-projectbesluit voor de keersluis op twee manieren indienen:

 1. Per brief met de volgende adresgegevens: Gedeputeerde Staten ter attentie van dhr. J. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
   
 2. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452 of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. (043) 389 7498.

Bezoek de inloopbijeenkomst

Op dinsdag 11 juni organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er de gelegenheid om vragen te stellen over de beoogde maatregelen. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen van harte welkom in MFC De Koppel aan de Dorpsstraat 45 in Middelaar. 

Over Lob van Gennep

Het gebied hoogwaterveilig én aantrekkelijker maken voor wie er woont, werkt en recreëert. Sinds 2019 werken acht overheden samen aan het project Lob van Gennep om dit voor elkaar te krijgen. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken in heel Nederland. Ongeveer 175 km hiervan ligt in Limburg.