Vooruitblik zienswijzeprocedure ontwerp-voorkeursbeslissing

02 september 2021

Afgelopen juni maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat het alternatief ‘Reguliere Dijken’ is opgenomen in de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de Lob van Gennep. Op de beslissing van de minister hadden mensen van 11 juni tot en met 22 juli de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Nu de ingediende zienswijzen binnen zijn, blikken we vooruit op de volgende belangrijke stappen binnen het project.

In totaal zijn er 36 zienswijzen ingediend op de ontwerp-voorkeursbeslissing. Deze zienswijzen gaan over verschillende onderwerpen. Zoals de keuze voor ‘Reguliere Dijken’ waar steun voor is, als ook zienswijzen die pleiten voor een van de andere alternatieven. Daarnaast doen mensen voorstellen om het ontwerp op bepaalde punten te verbeteren en zijn er vragen over de waterveiligheidsnorm, de status rivierbed, de beoordelingscriteria en groencompensatie.

Het project neemt alle zienswijzen in behandeling en gaat deze de komende maanden bestuderen. Dit kan mogelijk tot een aanpassing van de voorkeursbeslissing leiden. Alle zienswijzen en antwoorden daarop worden weergegeven in de Nota van Antwoord. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt door het ministerie persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer de Nota van Antwoord wordt gepubliceerd. Dit is naar verwachting begin 2022, gelijktijdig met de definitieve voorkeursbeslissing van de minister.

Vervolgens start de planuitwerkingsfase. Tijdens deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. Net zoals in de verkenningsfase wordt de omgeving ook bij deze fase nauw betrokken. In de tussentijd vinden voorbereidende onderzoeken plaats, zoals natuuronderzoek, geotechnisch onderzoek en archeologisch onderzoek.

Overige berichten