Uitgebreid natuuronderzoek vanaf juni

28 mei 2021

In juni start een uitgebreid natuuronderzoek in het projectgebied Lob van Gennep. Het onderzoek heeft de looptijd van een jaar en bekijkt het voorkomen van beschermde dier- en plantensoorten in het gebied gedurende vier seizoenen.

Het natuuronderzoek is het vervolg op een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in november en december van 2020. Dat onderzoek vond plaats in enkele delen van het plangebied. Het huidige onderzoek wordt uitgevoerd over het gehele dijktraject van bestaande en nieuwe dijken en een zone daaromheen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Kragten en betreft een visuele inventarisatie. In sommige gevallen is hier onderzoek op percelen voor vereist. Perceeleigenaren worden persoonlijk geïnformeerd wanneer medewerkers van Kragten een perceel wensen te betreden.

Naast het natuuronderzoek staan er in 2021 nog twee andere onderzoeken gepland. Ten eerste een geotechnisch onderzoek, gecombineerd met een milieu-hygiënisch onderzoek. Hiermee wordt de draagkracht van de grond en het eventueel voorkomen van verontreinigende stoffen onderzocht. Dit onderzoek zal naar verwachting in de zomer van dit jaar starten en ongeveer 5 maanden in beslag nemen.

Ten tweede vindt een archeologisch onderzoek plaats waarbij wordt onderzocht welke archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zijn. Dit onderzoek zal naar verwachting na de zomer van dit jaar starten en ongeveer twee maanden in beslag nemen.

De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt in de volgende fase van het project; de planuitwerkingsfase.

Overige berichten