Rijkswaterstaat werkt aan plannen Milsbeekse uiterwaard: kennisgeving ter inzage

19 juni 2024

Rijkswaterstaat verkent samen met het project Lob van Gennep mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit in de Milsbeekse uiterwaard te verbeteren. De plannen maken onderdeel uit van de KRW: Kaderrichtlijn Water. Van 18 juni tot en met 30 juli kan iedereen die dat wenst, meedenken over de plannen. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn. Het doel van deze richtlijn is onder meer om de ecologische waterkwaliteit van onze rivieren, meren, beken, kustzones en bijbehorende grondwateren op orde te hebben. Zo dus ook voor de Maas. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. 

In de Milsbeekse uiterwaard wordt een aantal maatregelen verkend als oplossingsrichting om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen zijn: 

  • Een eenzijdig aangetakte Maasgeul;
  • Een geïsoleerde kwelgeul;
  • Ontwikkeling van kwelgraslanden ter plaatse van de voormalige havenplas;
  • Vergraven van de toplaag in de rest van de uiterwaard om uitspoeling van stoffen zoals fosfaat en nitraat te beperken. 

Denk met ons mee

U kunt oplossingen aandragen voor de omschreven KRW-opgave en meedenken over de wijze waarop u betrokken wilt worden (participatie). In de Kennisgeving Voornemen en kennisgeving participatie kunt u meer informatie vinden over hoe u een bijdrage kunt leveren. 

Hoe kunt u reageren?

U kunt op drie manieren reageren op de kennisgeving, van woensdag 19 juni 2024 tot en met dinsdag 30 juli 2024:

Digitaal
U kunt een mail sturen aan [email protected]

Mondeling
Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer van project Lob van Gennep: 088 - 88 90 354. Daarnaast kunt u tijdens de inloopbijeenkomst op 26 juni mogelijke oplossingen aandragen. 

Per post
Schriftelijk aandragen kan onder vermelding van “Kaderrichtlijn Water-maatregel Milsbeekse uiterwaard” naar:

Waterschap Limburg t.a.v. Lob van Gennep
Postbus 2207
6040 CC Roermond

Overige berichten