Dijkversterkingsplannen Milsbeek besproken tijdens inloopbijeenkomst

04 juli 2024

Op 26 juni 2024 vond een inloopbijeenkomst plaats in Milsbeek. In het Trefpunt deelde het projectteam Lob van Gennep, in tropische temperaturen, het meest recente ontwerp voor het dijktracé, van de rotonde N271 tot de Tielebeek/Bossebrugweg. Verder was er aandacht voor de plannen in de Milsbeekse uiterwaard en rond het Genneperhuis.

Met behulp van diverse posters werden de plannen voor het nieuwe dijktraject aangegeven. Bezoekers van de bijeenkomst waren tevreden met de gegeven toelichting en constateerden dat er in het ontwerp geen grote verrassingen meer zaten. Gedurende de avond ontving het project diverse constructieve opmerkingen. Alle posters zoals getoond tijdens de bijenkomst kunt u bekijken via deze link. Naast de dijkversterking was er ook aandacht voor de volgende onderwerpen.

Versterken flora en fauna in de Maas-uiterwaard

Achter het terrein van de voormalige steenfabriek, tussen de Gebrande Kamp en de beekmonding van de Niers, voert het project Lob van Gennep voor Rijkswaterstaat maatregelen uit voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel is zorgen voor ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Parallel aan de Maas leggen we een nevengeul met natuurvriendelijke oevers aan waarbij het bestaande haventje grotendeels wordt gedempt. Daarnaast leggen we aan de westzijde een kwelgeul aan, vergelijkbaar met de huidige kwelgeulen in de Gebrande Kamp. Door de aanleg van deze nevengeul en een kwelgeul verbetert de leefomgeving van riviergebonden flora en fauna in de Milsbeekse uiterwaard. Aanwezigen waren enthousiast over de plannen voor natuurontwikkeling en de mogelijkheden om te struinen in de uiterwaard. Wilt u nog meedenken over de plannen? Dat kan nog tot 30 juli.

Toegangspoort Genneperhuis

De toegang tot het Genneperhuis is een bijzondere plek met cultuurhistorische waarde, net als het Genneperhuis zelf. In het kader van hoogwaterveiligheid is het noodzakelijk om hier maatregelen te treffen. We kiezen hierbij voor een zogenaamde hoge grond oplossing. Geleidelijk brengen we het gebied op hoogte en brengen we de natuur ook weer terug. Deze uitwerking wordt ook gedragen door onze samenwerkingspartners Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente. 

Het projectteam kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Het uitwerken van de maatregelen nadert zijn eindfase. De volgende bijeenkomst wordt gepland wanneer het ontwerp-projectbesluit voor de dijkversterking is vastgesteld. Dat vindt plaats in het najaar van 2024.

Overige berichten