Terugblik digitale werkateliers januari

05 februari 2021

In de derde ronde werkateliers bespraken we, samen met direct aanwonenden en ondernemers, de laatste stand van zaken. We gingen dieper in op de mogelijke varianten van het dijktracé en bespraken mogelijke maatregelen om het gebied aantrekkelijker te maken. Daarbij gebruikten we deze presentatie

Werkatelier Middelaar
In het werkatelier van Middelaar bespraken we onder andere het ruimtebeslag van de nieuwe dijk. Het blijkt dat binnendijks (aan de zijde van Middelaar) een steunberm van circa 25 meter nodig is. Deze berm moet ervoor zorgen dat de dijk bij hoogwater stabiel blijft. Helaas betekent dit dat de bomenlaan langs de dijk gekapt zal moeten worden. Wel gaan we onderzoeken of de karakteristieke bomenlaan langs de Broekstraat tussen de Huissestraat en Fuikstraat behouden kan worden. Dat werd positief ontvangen.

Het project gaat aan de slag met een groencompensatieplan. Het versterken van het Maasheggenlandschap kan daar onderdeel van zijn. Daarnaast werken we in Middelaar aan duidelijke entrees op de dijk. Bijvoorbeeld bij het kerkplein, de kruising met de Veerstraat en de openbare ruimte bij de keersluis van Mook.

Werkatelier Ottersum
In twee groepen spraken we met inwoners van Ottersum over het dijktraject vanaf de N271, ter hoogte van de Bloemenstraat, tot aan Maria Roepaen. Waar eerder werd gesproken over het kappen van beplanting op het talud van de N271 voor het zicht op de Niers, is het beeld nu dat deze blijven staan. De beplanting is te waardevol en zorgt voor geluidsreductie van de weg.

Verder is er stilgestaan bij het wandelpad in het Niersdal en hoe de routing verbeterd kan worden. Bij de Kleineweg zal de bestaande dijk (als steunberm) onderdeel worden van de nieuwe dijk. Bij dat ontwerp gaan we kijken hoe deze berm ingericht wordt, zonder dat het een parkeerplaats voor auto’s gaat worden.

Ook is stilgestaan bij de huidige muurconstructie bij voetbalvereniging Achates. Een eventuele verplaatsing van de sportvelden kan een groene dijk verder van de weg mogelijk maken. Zowel bewoners als de vereniging staan open voor de mogelijkheid dit te onderzoeken.

Werkatelier Milsbeek
Het nieuwe dijktracé begint zich hier af te tekenen. Tussen de Steenfabriek en de bestaande dijk bij De Kroon Flowers is een lage tuimelkade langs de Bloemenstraat voorzien. Op een aantal locaties met woningen gaan we, zodra dit weer mag binnen de corona-regels, ter plekke in overleg met eigenaren over oplossingsrichtingen. Ook de hoger gelegen rivierduinen ter hoogte van de Bossebrugweg, Kreupelpad en Bloemenstraat vergt nader onderzoek. Dit om tot een zorgvuldige oplossing te komen die voldoet aan de waterveiligheidsnorm en recht doet aan het landschap en de natuurwaarden.

Het idee om in de uiterwaarden in te steken op natuurontwikkeling, weerdverlaging en een struinpad dat het Genneperhuis via de Gebrande Kamp met het Middelaarshuis verbindt, kon op enthousiasme van deelnemers rekenen. Samen met Rijkswaterstaat en Gemeente Gennep verkennen we hiervoor de mogelijkheden.

Werkatelier Ven-Zelderheide
In Ven-Zelderheide bespraken we in twee groepen het dijktraject en de bijbehorende ruimtelijke maatregelen. Naar verwachting wordt de Kleefseweg bij Maria Roepaen met enkele decimeters verhoogd. De weg is daarmee, voor dit deel, de waterkering voor het gebied.

Ter hoogte van Parc Buitengewoon zijn nog twee varianten van het dijktraject in onderzoek:

1.Een eerste variant loopt direct achter het Parc langs tot aan de Heidestraat en via Biesterveld richting de Kleefseweg.

2.Een tweede variant loopt via de velden van DSV en sluit vervolgens ook aan op Biesterveld.

Dit gaan we verder uitwerken.

Vanaf de Dam tot de Duitse grens is het gebied de komende jaren overeenkomstig de norm beschermd tegen hoogwater door de natuurlijk hoge gronden in Duitsland. Het beeld is dat daar nu geen werkzaamheden nodig zijn.

Vervolg
Wederom bedanken we alle deelnemers. Hun inbreng en suggesties nemen we mee in de diverse werkboeken en in de uitwerking richting het voorkeursalternatief.

Overige berichten