Terugblik digitale omgevingswerkgroepen februari

16 februari 2021

Na de werkateliers over de vier deelgebieden in januari, kwamen in februari de zes omgevingswerkgroepen online bij elkaar. Op de agenda stond het bespreken van het concept dijktraject en de mogelijke ruimtelijke maatregelen. De resultaten van deze bespreking helpen bij de uitwerking van en het komen tot een integraal voorkeursalternatief. We danken alle deelnemers weer voor de waardevolle inbreng, het meedenken en meewerken.

Concept dijktraject en ruimtelijke maatregelen
De presentatie over het concept dijktraject en de mogelijke ruimtelijke maatregelen werd goed ontvangen. Vanuit de omgevingswerkgroepen zijn nog diverse aanvullingen gedaan op de ideeën die eerder ook op de agenda’s van de werkateliers stonden.

  • In Middelaar moet je denken aan het versterken van het fietspad van het Oude Veerhuis naar het Middelaarshuis en het zorgvuldig uitwerken van de entrees op de dijk met oog voor het behoud van rust. Ook werd aandacht gevraagd voor een zorgvuldig compensatieplan wanneer bomen moeten verdwijnen.
     
  • Bij de Steenfabriek in Milsbeek komen de plannen van diverse overheden samen. Het project Lob van Gennep is in nauw overleg met deze partijen en zoekt hier naar mogelijkheden voor een dijkteruglegging, weerdverlaging, natuurontwikkeling en een struinpad door de uiterwaard.
     
  • In Ottersum is onder andere gesproken over de dijkversterking bij de betonfabriek en de voetbalvelden. Deelnemers waarderen de mogelijkheden die het project onderzoekt om de dijk terug te leggen in combinatie met weerdverlaging en op die manier ruimte voor natuur en recreatie mogelijk te maken.
     
  • Bij Ven-Zelderheide is speciale aandacht voor de historische dam die verhoogd en versterkt moet worden. Het project sluit hierbij ook aan bij de bestaande plannen voor het dorpshart in Ven-Zelderheide. Bij het thema ‘Versterken erfgoed’ geven deelnemers aan dat het van belang is om aandacht te vragen voor het verleden, maar dat dit best onzichtbaar of verborgen mag blijven in het landschap.

Rivierkundig onderzoek
De Omgevingswerkgroep Ondernemers kreeg, op verzoek, ook een extra toelichting op de uitkomsten van het rivierkundig onderzoek. Voor diegenen die hier geinteresseerd in zijn, is het rivierkundig onderzoek in te zien via de ‘downloads’ op de website (www.lobvangennep.nl/downloads). Ook in de digitale informatiemarkt vind je een toelichting hierop (onderdeel ‘Alternatieven & tussenresultaten’ vanaf min. 4:35).

Bekensysteem
De Omgevingswerkgroep Agrariërs had als extra agendapunt een toelichting op het onderzoek naar het bekensysteem. De omgevingswerkgroep geeft aan tevreden te zijn over over het onderzoek. In het project Lob van Gennep zal de beekmonding van de Kroonbeek in de Niers verder uitgewerkt worden, evenals de verbetering van het watersysteem bij Middelaar en maatregelen ter versterking van natuurontwikkeling in het Niersdal.

Vervolg
Het project verwerkt de komende tijd de opmerkingen en aanvullingen uit de werkateliers en omgevingswerkgroepen. Naar verwachting ligt de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de zomer ter inzage. Dan heeft iedereen de gelegenheid hierop te reageren en kan een ieder hier desgewenst een zienswijze op indienen.

 

Overige berichten