Kennisgeving start milieueffectrapportage

12 februari 2020

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat voor het project Lob van Gennep een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure wordt doorlopen.

Van 12 februari tot en met 24 maart 2020 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Lob van Gennep ter inzage en kun je een zienswijze naar voren brengen.

In de kennisgeving lees je hoe je dat kunt doen.

Overige berichten