Oplossingsrichtingen

Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase. Het project is gestart met het toelichten van de opgave, het aanreiken van twee mogelijke oplossingsrichtingen en het uitnodigen van mensen om andere ideeën of mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Inmiddels zijn er verschillende mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen. Hieronder vindt u een toelichting op een greep van de mogelijke oplossingsrichtingen.
 

Keuze pas in 2021

Begin september besloot het projectteam meer tijd te nemen om in gesprek te blijven met de omgeving, onder meer over nieuwe oplossingsrichtingen die zijn ingediend. De zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau komt daardoor wat later, begin 2020, ter inzage. Deze notitie beschrijft welke oplossingen we verder uitwerken en onderzoeken en welke effecten op milieu en leefomgeving we in beschouwing nemen. Pas medio 2021 adviseert de Stuurgroep een oplossing aan de Minister. De Minister neemt naar verwachting in de tweede helft van 2021 de zogenaamde voorkeursbeslissing.

 

Mogelijke oplossingsrichtingen

0. De huidige situatie handhaven (nulmeting)

 • Dit scenario dient als nulmeting of referentie voor de andere oplossingsrichtingen.
 • Het behouden van de dijken zoals ze nu zijn is geen oplossing, omdat dit berschermingsniveau niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm van 1/300 per jaar.

 

 

1. Reguliere Dijken

 • Dijken worden verhoogd en versterkt conform de wettelijke veiligheidsnorm.
 • De overstromingskans in het gebied wordt verkleind tot 1/300 per jaar.


Wat we van u gehoord hebben:

 • Liever een natuurlijke overstroming dan overstroming door het openen van een constructie, ook al kunnen overstromingen dan vaker voorkomen.

 

 

2. Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening

 • Dijken worden verhoogd en versterkt conform de wettelijke veiligheidsnorm.
 • Waterkerende instroomvoorziening ter hoogte van N271, nabij de Kroonbeek.
 • Overstromingskans in gebied wordt 1/3.000 per jaar (dijken worden hoger / sterker dan de wettelijke veiligheidsnorm).
 • Inzet waterberging gericht op zeer extreme afvoeren, boven de norm.


Wat we van u gehoord hebben:

 • We willen geen schuif;
 • De instroomvoorziening zorgt ervoor dat het overstromingsrisico dagelijks gevoeld wordt;
 • We hebben geen vertrouwen in de overheid als het gaat om het openen;
 • We willen graag de extra hoge bescherming die dit alternatief biedt.

 

 

3. Verbindende Dijken met vaste drempel(s)

 • Dijken worden verhoogd en versterkt conform de wettelijke veiligheidsnorm.
 • Vaste drempel ter hoogte van de N271, nabij de Kroonbeek.
 • Mogelijk meerdere drempels nodig.
 • De overstromingskans in het gebied wordt verkleind tot 1/300 per jaar.


Wat we van u gehoord hebben:

 • Liever een natuurlijke overstroming dan overstroming door het openen van een constructie, ook al kunnen overstromingen dan vaker voorkomen.

 

 

4. Dubbele Dijken

 • De Maas- en Niersdijken worden versterkt en verhoogd conform de wettelijke veiligheidsnorm.
 • Nieuwe dijken aanleggen tussen de dorpskernen en het middengebied.
 • Vaste instroomdrempel of waterkerende instroomvoorziening ter hoogte van de N271, nabij de Kroonbeek.
 • De overstromingskans van de kernen is met dit alternatief 1/300.
 • In het middengebied wordt de kans op overstroming 1/300 per jaar (vaste drempel) of 1/3.000 per jaar (waterkerende instroomvoorziening).


Wat we van u gehoord hebben:

 • Zorgen over het ruimtebeslag van de nieuwe dijken in het middengebied;
 • Het is moeilijk te begrijpen dat de woonkernen hiermee niet beter beschermd zijn;
 • Zorgen over het effect op uitzicht, beleving van het landschap en andere gebruiksfuncties.

 

 

5. Dubbele Dijken met tijdelijke noodmaatregelen

 • In aanvulling op de oplossingsrichting Dubbele Dijken is het idee de Maas- en Niersdijken met noodmaatregelen (bijv. zandzakken) te versterken bij hoogwater.

 

 

6. Nieuwe Dijk ter hoogte van Pastoorsdijk

 • De Maas- en Niersdijken worden versterkt en verhoogd conform de wettelijke veiligheidsnorm.
 • Door de huidige weg ‘Pastoorsdijk’ te verhogen wordt het gebied Lob van Gennep in twee compartimenten ingedeeld.
 • De waterdieptes in het geval van inzet van de waterberging worden hiermee in het gebied ten westen van de Pastoorsdijk beperkt.
 • Vaste instroomdrempel of waterkerende instroomvoorziening ter hoogte van de N271, nabij de Kroonbeek.
 • Het gebied ten westen van de Pastoorsdijk kan via de keersluis Mook bijdragen aan de waterberging. De keersluis wordt hiervoor aangepast.
 • De overstromingskans van het gebied is met dit alternatief 1/300 of 1/3.000 per jaar.

 

 

7. Waterberging nabij Koningsven

 • Dijken worden verhoogd en versterkt conform de wettelijke veiligheidsnorm.
 • Binnen het gebied wordt in de nabijheid van de stuwwal een gedeelte specifiek ingericht voor waterberging.
 • Aan te leggen dijken scheiden dit gedeelte van de rest van het gebied.
 • De toevoer van Maaswater naar het waterbergingsgebied vindt plaats via een aan te leggen sloot (met dijken aan weerszijden) of via een stelsel van buizen, evt. voorzien van pompcapaciteit.
 • Om het verlies aan oppervlakte te compenseren en toch voldoende bergingscapaciteit van het water te behouden, zal het gebied binnen het waterbergingsgebied vergraven worden. Het water- bergingsgebied wordt vergraven en ingericht t.b.v. recreatie (bijv. als wandelgebied en/of recreatieplas).


Wat we van u gehoord hebben:

 • Het verwijderen van woningen en bedrijven in het gebied voor waterberging is niet acceptabel;
 • Het is moeilijk te begrijpen dat de woonkernen hiermee niet beter beschermd zijn;
 • Zorgen over het ruimtebeslag van de nieuwe dijken in het middengebied;
 • Zorgen over het effect op uitzicht, beleving van het landschap en andere gebruiksfuncties.

 

 

8. Waterberging in Maasplassen

 • Idee om de als gevolg van ontgrinding/zandwinning ontstane Maasplassen in de rivierbedding van de Maas in te zetten als waterbergingsgebied.
 • De waterstanden in deze plassen kunnen laaggehouden worden d.m.v. sluizen en pompen.

 

 

9. Waterberging in stuwpanden en aanpassing brug Mook

 • In huidige situatie worden de stuwen geopend bij waterstanden die horen bij een Maasafvoer vanaf 1200-1700 m3/s.
 • Voorstel om de stuwen in de Maas in te zetten als buffer en daarbij aanvullende maatregelen te nemen.
 • Het idee is om wanneer bekend is dat een hoogwatergolf komt, de stuwen in de Maas voorafgaand aan de hoogwatergolf te openen, zodat kanalen, stuwpanden en achter liggende plassen (deels) kunnen leegstromen.
 • Daarnaast is het idee om de flessehals bij Mook aan te pakken door het afgraven van gronden tussen de pijlers van de spoorbrug bij Mook.

 

 

10. Waterberging in de Beerse Overlaat

 • Het is sinds 1942 echter afgesloten met een dijk waardoor er geen water meer instroomt.

 

 

11. Maaswater afvoeren naar de Rijn via een tunnel onder het Reichswald

 • In dit alternatief wordt in periodes van extreem hoogwater circa 700 m3/s aan Maas water omgeleid naar de Waal bij Nijmegen.
 • Het Maaswater stroomt via de Kroonbeek de Lob van Gennep in en wordt door een tunnel onder de stuwwal naar het noorden geleid. Via een serie bestaande verlagingen in het landschap en waterlichamen waaronder het Wylermeer en het Meertje wordt het water afgevoerd naar de Waal ten noordoosten van Nijmegen.
 • Er dient een serie dijken in de Lob en het gebied tussen het Reichswald en Nijmegen aangelegd te worden om het omliggende gebied te beschermen tegen het water.

 

 

12. Tunnel Eijsden / Bergen op Zoom

 • Een nieuw aan te leggen tunnel in het zuiden van Limburg bij Eijsden vangt hoogwater in de Maas af direct zodra het Nederland binnenkomt.
 • Het water wordt via de tunnel afgevoerd naar Bergen op Zoom, waar het in de Oosterschelde uitstroomt.