Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep

01 oktober 2019

Lob van Gennep neemt de komende maanden de tijd om volop in gesprek te blijven met de omgeving en nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken. Maar welke oplossingsrichtingen liggen op dit moment op tafel? Dit artikel geeft een overzicht.

Twee oplossingrichtingen bij start

Bij de start van het project werden oorspronkelijk drie keuzes voorgelegd aan de omgeving: ‘huidige situatie handhaven’ (is in feite geen oplossing maar dient als als nulmeting of referentie voor de andere twee oplossingsrichtingen), ‘Dubbele dijken’ en ‘Verbindende dijken’.  

Vijf nieuwe alternatieven
Tijdens de verkenning zijn door gesprekken met mensen uit het gebied nieuwe inzichten opgedaan. Op dit moment zijn er vijf nieuwe alternatieven ontstaan door het gesprek met de omgeving. Een eerste nieuw alternatief is ‘Klassieke dijken’. Dat komt neer op het louter versterken en verhogen van de bestaande dijken volgens de wettelijke norm. Een tweede nieuwe oplossingsrichting is om de huidige dijken te verhogen en te versterken en van een vaste drempel te voorzien. Dit in plaats van een waterkerende instroomvoorziening.

Als derde is er een alternatief met een nieuwe dijk ter hoogte van de Pastoorsdijk. Een vierde voorstel is het idee dat uitgaat van een waterberging nabij het Koningsven, waarbij het woongebied zoveel mogelijk wordt ontzien. Het vijfde alternatief bestaat uit dubbele dijken met noodmaatregelen op de Maas- en Niersdijken. Deze nieuwe voorstellen worden de komende maanden verder onderzocht.

Wil je meer weten over de oplossingsrichtingen? Klik dan ook hier. 

Overige berichten