Verplaatsing voetbalvelden Achates stap dichterbij

17 mei 2023

Het project Lob van Gennep heeft samen met gemeente Gennep, voetbalvereniging Achates en betrokken grondeigenaren overeenstemming bereikt over de potentiële nieuwe locatie van de voetbalvelden. Naar verwachting ruilt de club de huidige locatie aan de Sint Janstraat in voor een nieuwe locatie aan de Goorseweg. Ter hoogte van de huidige voetbalvelden van Achates kan zo een nieuwe groene dijk worden aangelegd en ruimte gecreëerd worden voor de Niers. Ook wordt op deze plek natuurontwikkeling gecombineerd met het versterken van de recreatieve wandelstructuur.

Nieuwe locatie aan de noordzijde van Ottersum

De verplaatsing van de voetbalvelden werd in maart 2022 opgenomen in de voorkeursbeslissing voor het project Lob van Gennep. Vervolgens startte de zoektocht naar de nieuwe locatie. Het college van B&W van Gennep besloot op 16 mei dat de locatie aan de Goorseweg, vlakbij de velden van korfbalvereniging VIOS, tennisvereniging TOV en Primates Outdoor en Survivalrun, het meest geschikt en haalbaar is.

Marie-Louise Mans, voorzitter van Achates, over de verplaatsing van de voetbalvelden: “Wij zijn verheugd dat we een stap dichter bij een nieuwe locatie zijn. Onze huidige locatie in het Niersdal is prachtig, maar kent ook veel beperkingen. Het thema hoogwater is zeer actueel en ook wij als vereniging hebben te maken met voetbalvelden die onder water kunnen komen te staan. We begrijpen dan ook dat we plek moeten maken voor een veilige dijk en meer ruimte voor de Niers. De beoogde nieuwe locatie biedt veel mogelijkheden voor Achates en voor Ottersum.”

Gemeenteraad aan zet

Het project Lob van Gennep start nu, in samenwerking met de gemeente Gennep, met de voorbereiding voor een wijziging van het bestemmingsplan op de beoogde locatie. Na besluitvorming door het college, ligt het ontwerpbestemmingsplan naar verwachting eind 2023 ter inzage. Een ieder die dat wil kan hierop een zienswijze indienen. Vervolgens is het aan de raad om definitief over de bestemmingsplanwijziging voor de nieuwe locatie te besluiten. Naar verwachting vindt dit besluit medio 2024 plaats.

Ruimte voor de Niers, groene dijk, natuurontwikkeling en recreatie

Zodra de nieuwe locatie voor de voetbalclub definitief is, kan het project Lob van Gennep de plannen uit de voorkeursbeslissing verder uitwerken. Waar bij de huidige voetbalvelden nu nog een stenen keermuur als waterkering ligt, wordt een hogere en sterkere groene dijk aangelegd. De verplaatsing van de voetbalvelden maakt het mogelijk om de uiterwaarden te verlagen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de Niers en ook voor natuur en recreatie.

Jos Teeuwen, voorzitter stuurgroep Lob van Gennep: “Het verplaatsen van voetbalvelden is geen alledaagse klus in een dijkversterkingsproject. In dit geval is het nodig om meer ruimte voor de Niers te creëren en een groene dijk aan te leggen die toekomstbestendig is. We zijn alle betrokken partijen dan ook enorm dankbaar voor de constructieve samenwerking afgelopen maanden. Door de verplaatsing is Ottersum voor de toekomst hoogwaterveilig en ontstaan daarnaast vele kansen voor Ottersum. Het dorp is op dit moment afgesloten van het Niersdal. Door de aanleg van duidelijke entrees in combinatie met een doorlopend wandelpad, zorgen we dat het Niersdal beter toegankelijk wordt voor wandelaars.”

Lia Roefs, gedeputeerde provincie Limburg en mede-bestuurslid Stuurgroep Lob van Gennep:“Alleen met een integrale benadering en gezamenlijke aanpak kunnen de doelen, zoals hiervoor aangegeven door Jos Teeuwen, worden bereikt. Het is een mooi voorbeeld van gebiedsontwikkeling zoals we dat ook in het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) met elkaar nastreven.”

Samen nieuwe locatie vormgeven

De afgelopen maanden heeft het project voorbereidende onderzoeken uitgevoerd op en rondom de beoogde nieuwe locatie. Een volgende stap is dat voetbalvereniging Achates samen met het project Lob van Gennep, de gemeente Gennep en de eigen leden aan de slag gaat met het vormgeven van het sportpark. Daarbij gaat het onder meer om de ligging van de velden, de locatie en inrichting van het clubgebouw en de inpassing van het sportpark in de omgeving. Ook direct aanwonenden en aangelegen verenigingen worden actief geïnformeerd en betrokken bij dit proces. Het ontwerp vormt de basis voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Peter Stevens, wethouder ruimtelijke ontwikkeling gemeente Gennep: “De dijkversterking maakt het mogelijk om kansen te combineren. Verplaatsing van de voetbalvelden betekent onder andere meer ruimte voor natuur en recreatie. Dat komt de leefbaarheid in het dorp ten goede. De komende tijd gaan we met omwonenden en betrokkenen in gesprek om goed te luisteren naar ieders zorgen en wensen.”

Janine van Hulsteijn, wethouder sport gemeente Gennep vult aan: “De nieuwe locatie biedt meer mogelijkheden voor de voetbalclub, zoals uitbreiding van faciliteiten als kleedruimtes en parkeerplaatsen. Tegelijkertijd vraagt dit omvangrijke traject veel meer van de vrijwilligers dan het runnen van een vereniging, wat tegenwoordig al geen eenvoudige taak is. Ik heb dan ook veel waardering voor de constructieve samenwerking met de mensen van Achates.”

Overige berichten