Toelichting bij start procedure milieueffectrapportage

07 februari 2020

Voor de drie kansrijke alternatieven wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Het milieueffectrapport (MER) is sinds het midden van de jaren ’80 een verplicht onderdeel van de besluitvorming bij projecten over grote ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel van de procedure milieueffectrapportage (m.e.r.) is om de milieueffecten van een project volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming. De procedure hiervoor start met een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Wat is een NRD?

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een eerste stap in de milieueffectrapportage. Kort gezegd geeft een NRD aan wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. 

In de NRD zijn de doelen toegelicht, is beschreven welke alternatieven in de verdere verkenning uitgewerkt gaan worden en welke effectonderzoeken uitgevoerd gaan worden.

De NRD is bedoeld om te informeren over de gewenste inhoud en diepgang van de milieueffectrapportage, ofwel de reikwijdte en het detailniveau. De reikwijdte geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en varianten worden onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht (het ‘wat’). Het detailniveau betreft de diepgang en methode van het onderzoek (het ‘hoe’).

NRD inkijken

Online
Je kan de NRD online raadplegen.

Op locatie
Van 12 februari tot en met 24 maart 2020 kan je de NRD ook inzien bij:

 • Gemeentekantoor Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep
 • Gemeentekantoor Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6 in Mook
 • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 in Den Haag (enkel op afspraak via telnr. 070 456 89 99)

Inloopavonden
Heb je vragen over de drie alternatieven en de effecten die worden onderzocht? Of wens je hulp bij het indienen van een zienswijze? Dan kun je naar de inloopavonden komen. Leden van het projectteam beantwoorden uw vragen graag.

Praktisch:

 • Dinsdag 3 maart 2020 van 16.00 tot 20.00 uur in De Koppel in Middelaar
 • Donderdag 5 maart 2020 van 16.00 tot 20.00 uur in De Uitkomst in Ven-Zelderheide

Er vindt geen presentatie plaats, dus je kunt binnenlopen op de tijd die jou schikt.

Zienswijze indienen op NRD

Het kan zijn dat je bij het lezen van de NRD nog iets wilt aanvullen. Je kunt dan een zienswijze indienen, van 12 februari tot en met 24 maart 2020. Twee vragen staan daarbij centraal: Worden in jouw ogen de juiste alternatieven onderzocht? En, onderzoeken we de juiste milieueffecten? De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord.

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren (Let op: dit kan vanaf woensdag 12 februari 2020):

 1. Digitaal via het invulformulier.
 2. Mondeling tijdens een van de inloopavonden bij een van de aanwezige notulisten of telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.
 3. Post:
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  o.v.v. 'Lob van Gennep'
  Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Vervolg

De onafhankelijke commissie voor de m.e.r. zal een advies uitbrengen op de NRD en op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen worden van een reactie voorzien in een zogenaamde nota van antwoord. Dit document wordt naar verwachting voor de zomer op de website geplaatst. De zienswijzen kunnen leiden tot wijziging van de voorgenomen uitwerking van alternatieven en de te onderzoek milieueffecten.

Overige berichten