Terugblik (digitale) werkateliers november

16 november 2020

Tijdens de vier werkateliers van november gingen we met direct aanwonenden en ondernemers aan de slag met de dijkversterking in de Lob van Gennep en zoomden we in op de locaties waar nog geen waterkering ligt. Daarbij gebruikten we deze presentatie.

Werkatelier Ven-Zelderheide
In Ven-Zelderheide bespraken we de resultaten van de hoogtemeting die werd uitgevoerd op 29 oktober. Wat betekent dit voor de diverse varianten die daar worden onderzocht? Ook haalden we suggesties op om bij de Dam een meer beleefbare plek te creëren en bespraken we welke fiets- en wandelroutes we kunnen optimaliseren.

Werkatelier Ottersum
De gesprekken in Ottersum focusten op de manier waarop het bestaande dijktraject verhoogd en versterkt kan worden en op de plekken waar de dijk mogelijk wat richting de Niers komt te liggen, zoals bij de Kleineweg. Daarvoor dient elders (rivier)ruimte gecompenseerd te worden. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor bij de voormalige betonfabriek en de sportvelden. We spraken ook over het maken van heldere entrees en wandelroutes tussen het dorp en het Niersdal.

Werkatelier Milsbeek
Ook in Milsbeek ligt het precieze tracé nog niet vast. We onderzoeken daar nog diverse varianten, waarbij we onder andere rekening willen houden met het oorlogsverleden van het gebied. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is aan te sluiten op bestaande rivierduinen en of de dijk achter de Steenfabriek iets richting de Bloemenstraat teruggelegd kan worden. Ook speelt hier het punt van binnendijks of buitendijks wonen en de maatwerkoplossingen die dat misschien vraagt. Enthousiaste reacties ontvingen we op een struinpad tussen het Genneperhuis en het Middelaarshuis.

Werkatelier Middelaar
Tot slot spraken we een aantal bewoners van Middelaar. De suggestie om hier wandelpaden op de dijk te behouden en fietspaden op de steunbermen buitendijks of door het buitendijks gebied te traceren, werd positief ontvangen. Ook is gesproken over de bomen die bij de dijkversterking helaas gekapt moeten worden. Samen met de inwoners van Middelaar gaan we kijken op welke locaties compensatie van bomen plaats kan vinden.

Vervolg
We danken alle deelnemers van harte voor hun inbreng en suggesties. Dit wordt verwerkt in de diverse werkboeken. Hopelijk mogen we elkaar in januari 2021 weer fysiek ontmoeten om de laatste zaken richting het voorkeursalternatief verder uit te werken.

Overige berichten