Terugblik brede omgevingswerkgroep 25 november 2021

01 december 2021

Op 25 november 2021 vond de vierde brede omgevingswerkgroep plaats. Het was een digitale bijeenkomst, waarvoor de leden van de zes omgevingswerkgroepen uitgenodigd werden. 22 personen namen deel. Tijdens de bijeenkomst werden de volgende thema’s besproken:

1. Lopende en geplande onderzoeken

Eerst kwamen de vijf onderzoeken aan bod die in het kader van dit project uitgevoerd worden:

  1. het flora en fauna onderzoek: inventariseren van beschermde dier- en plantensoorten in het gebied. Dit onderzoek is medio 2021 gestart, en zal in totaal een jaar in beslag nemen;
  2. het bomenonderzoek: in kaart brengen van de vitaliteit van de bomen nabij de dijk;
  3. het grondonderzoek: om inzicht te krijgen in de stevigheid van de bodem en eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. Dit onderzoek startte begin oktober;
  4. het archeologisch onderzoek: om inzicht te krijgen in de archeologische waarden in de ondergrond(in voorbereiding);
  5. het cultuurhistorisch onderzoek: inventariseren van cultuurhistorische waarden (in voorbereiding).

2. De Ontwerp-Voorkeursbeslissing en zienswijzen

Vervolgens werd de planning van het project toegelicht. In juni 2021 maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat het alternatief Reguliere Dijken is opgenomen in de Ontwerp-Voorkeursbeslissing. Die lag juni – juli 2021 6 weken ter inzage. Naar aanleiding daarvan ontving het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 34 unieke zienswijzen. De aard van de zienswijzen was divers: onder meer over de waterveiligheidsnorm, de status van rivierbed die verdwijnt vanaf het moment dat de schop de grond in gaat, en de groencompensatie. Ook kwam in een aantal zienswijzen de steun voor Reguliere Dijken naar voren.

Naar verwachting neemt de minister in het voorjaar van 2022 de definitieve voorkeursbeslissing. Dan wordt ook de Nota van Antwoord, waarin de antwoorden op de zienswijzen staan, als bijlage bij de voorkeursbeslissing vrijgegeven. De definitieve voorkeursbeslissing is het eindpunt van de verkenningsfase. Vervolgens start de planuitwerkingsfase. 

3. Participatie tijdens de planuitwerkingsfase

In de verkenningsfase organiseerde het project vier rondes gebiedsparticipatie om ideeën, oplossingsrichtingen, initiatieven en aandachtspunten in te brengen. Input aanleveren kon via verschillende manieren: door deelname aan informatieavonden, omgevingswerkgroepen, werkateliers, keukentafelgesprekken en tijdens spreekuren.

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de doelstelling voor participatie in de planuitwerkingfase hetzelfde blijft: samen met de omgeving het best mogelijke plan realiseren. Dat zal gebeuren via 3 rondes gebiedsparticipatie: eerst over de exacte opgave van de dijkversterking en de ruimtelijke maatregelen, en vervolgens in detail over hoe de plannen vorm zullen krijgen. Tot slot volgt een zienswijzeronde gekoppeld aan het projectbesluit. De participatie in de planuitwerking kent grote gelijkenis met die in de verkenningsfase. Wel wordt meer focus aangebracht om samen met direct omwonenden en grondeigenaren in (mini)werkateliers te werken aan een uitwerking van de plannen op delen van het dijktraject. Daarnaast zal het project in de volgende fase ook participeren over specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld erfgoed en groencompensatie.

4. De erfgoedstrategie

Gestart is met een toelichting op het thema erfgoedstrategie. Het doel van deze strategie is om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen over het erfgoed in het projectgebied. Want het gebied kent een rijk verleden, denk bijvoorbeeld aan de landschappelijke opbouw, maar ook aan de strijd die er geleverd is in de 80-jarige oorlog en WOII. Doel is om de erfgoedstrategie tegen de zomer van 2022 gereed te hebben. Deze dient dan als basis voor de verdere uitwerking van de dijkversterkingsmaatregelen en ruimtelijke maatregelen.

5. Landschaps- en groencompensatieplan

Tot slot werd stilgestaan bij het thema landschaps- en groencompensatieplan. De Lob van Gennep werkt aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Op sommige plekken wordt het landschap echter geraakt, doordat bomen gekapt of bosschages gerooid moeten worden. Insteek van het project is om de compensatie hiervan binnen het plangebied van de Lob van Gennep te realiseren. Daarvoor wordt eerst samen met de bevoegde gezagen en de omgeving een landschapsplan en vervolgens een compensatieplan opgesteld.

Na afloop van de presentatie, was er ruimte voor vragen. Vanuit het project danken we de deelnemers voor hun actieve deelname tijdens de verkenningsfase, en hopen we ook in de planuitwerkingsfase op hen te kunnen rekenen. Dan gaan we verder met één brede omgevingswerkgroep.

Klik hier om de Powerpoint presentatie die werd getoond tijdens de bijeenkomst te bekijken. 

Overige berichten