Samenwerkende overheden op bezoek in projectgebied

30 november 2022

Aan het project Lob van Gennep werken acht overheden samen om het gebied veiliger en mooier te maken. Om hen te informeren, werd op 23 november een veldbezoek georganiseerd. Ruim 30 bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren bezochten het projectgebied en gingen met elkaar en het project in gesprek.

Afgevaardigden van de provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar kwamen bij elkaar in het Trefpunt in Milsbeek. Daar werden ze ontvangen door stuurgroepvoorzitter Jos Teeuwen en projectmanager Yvonne van Kruchten. Jos heette iedereen welkom en vertelde over de kansen die het project biedt om het gebied hoogwater veilig te maken en tegelijk kwalitatief te verbeteren. Yvonne lichtte de opgave van het project nader toe: het versterken van elf kilometer bestaande dijk en aanleggen van vijf kilometer nieuwe dijk zorgen voor hoogwaterveiligheid van het gebied. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase, waarin de maatregelen verder worden uitgewerkt en daardoor steeds concreter worden. Na de korte toelichting was het tijd voor de deelnemers om zelf op pad te gaan. De groep werd verdeeld over drie bussen die naar de drie deelgebieden reden. 

Mook-Middelaar: aanpak van de keersluis en versterken dorpshart

In Mook bracht het gezelschap een bezoek aan de keersluis die wordt verbeterd om te voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Hierbij kijkt het project ook naar de mogelijkheden om onderdelen van de keersluis te hergebruiken. Eenmaal terug in de bus richting Middelaar werden al rijdend enkele maatregelen toegelicht: het opheffen van enkele dijkovergangen, verbeteren van de waterhuishouding en de ambitie om groencompensatie te realiseren in de directe omgeving. Laatste stop was het Kerkplein in Middelaar. Daar werden de deelnemers door de gemeente Mook en Middelaar bijgepraat over de kans om de dijkversterking te verbinden met plannen voor herinrichting van het plein en kleinschalige woningbouw. 

Milsbeek: rivierduinen als kering en werken aan een belevingslandschap

In Milsbeek werd de Kroonbeek aan de Bloemenstraat bezocht. Daar treft het project verschillende maatregelen waaronder het vervangen van de vuilvang en het aanpakken van de beekmonding. Een stukje verderop, bij de toegangspoort van het Genneperhuis, werd de ambitie uitgesproken om de dijkversterking te combineren met het beter zichtbaar maken van het kroonwerk van de voormalige vesting. De groep reed door naar de steenfabriek. Daar werden ze bijgepraat over de plannen om de dijk landinwaarts te leggen. Zo ontstaat er in de uiterwaard meer ruimte voor de Maas, maar ook voor recreatie in de vorm van een struinroute. Verder zijn er plannen om, samen met Rijkswaterstaat, de leefomgeving van Maasgebonden flora en fauna in de uiterwaard te verbeteren. 

Als laatste bezocht de groep het Kreupelpad bij Landgoed Bloemendal De Bulten. Op deze plek, waar nu de rivierduinen liggen, zijn geen dijken of andere keringen aangelegd omdat de gronden vroeger voldoende hoog waren. Samen met de landgoedeigenaren wordt hier gekeken naar een manier om een kering te maken die recht doet aan het unieke landschap. Het plan is om de lage delen van het rivierduin op te hogen, waardoor deze als verborgen waterkering gaat fungeren.

Ottersum-Ven-Zelderheide: ruimte maken voor natuur en recreatie en een weg als waterkering

In Ottersum startte de groep bij de Kleineweg, gelegen aan het Niersdal. In de directe omgeving vinden verschillende maatregelen plaats. Zo legt het project de dijk bij Henakker en de betonfabriek meer landinwaarts en maakt daarmee meer ruimte voor het Niersdal. Verderop in het Niersdal zijn het project, de gemeente Gennep en voetbalvereniging Achates druk bezig met plannen voor de verplaatsing van de voetbalvelden. Op de huidige locatie aan de Sint Janstraat is het dan mogelijk om een groene kering aan te leggen en de uiterwaarden te verlagen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de Niers maar ook voor natuur en recreatie. 

De bus reed vervolgens verder richting Ven-Zelderheide. Daar stond de groep onder meer stil bij de Kleefseweg die moet gaan fungeren als een waterkering en de wens van de omgeving om de snelheid op de Kleefseweg te verlagen. Ook stopte het gezelschap bij Zelder waar het project werkt aan de realisatie van een nieuwe dijk. Recent is hier samen met omwonenden in het veld gekeken naar de varianten die nog in beeld zijn.   

Sterke samenwerking behouden

Uiteindelijk vond iedere groep zijn weg terug naar het Trefpunt. Daar was er gelegenheid voor de deelnemers om hun ervaringen van het bezoek uit te wisselen en aanvullende vragen te stellen aan leden van het projectteam. Jos Teeuwen sloot het bezoek af. Hij sprak zijn dank uit voor het enthousiasme van alle deelnemers en benadrukte het belang van een blijvende goede samenwerking tussen alle partijen om zo het project te realiseren. 

Overige berichten