Quickscan inventarisatie flora en fauna

07 april 2021

Onderzoeksbureau Geonius heeft in opdracht van Waterschap Limburg een ‘quickscan inventarisatie flora en fauna’ uitgevoerd. Deze quickscan is een eerste inventarisatie van aanwezige natuurwaarden in een deel van het gebied. Door deze natuurwaarden nu al in kaart te brengen, kan in een vroeg stadium al rekening worden gehouden met mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna in het gebied.

De quickscan is uitgevoerd in 5 zoekgebieden. In deze gebieden zijn op dit moment geen dijken aanwezig. Om te voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm worden in deze gebieden locaties voor nieuwe waterkeringen onderzocht. Het is daarom goed om juist in deze gebieden een eerste indruk te hebben van de natuurwaarden. De quickscan bestond uit een aantal stappen. Door middel van een bureaustudie werd op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna onderzocht welke beschermde flora en fauna in het gebied aanwezig zijn. Daarna vond er een veldinventarisatie plaats waarbij verspreid over een aantal dagen werd gezocht naar beschermde plant- en diersoorten of sporen daarvan. Vervolgens is geanalyseerd wat de invloed van de aanleg van de dijken zou kunnen zijn op de natuurwaarden. Deze informatie is te vinden in het rapport 'Quickscan inventarisatie Flora en Fauna Lob van Gennep'. 

De quickscan is een voorloper op intensiever en volledig vervolgonderzoek naar natuurwaarden in het gebied, dat binnenkort wordt opgestart. Dit vervolgonderzoek bekijkt gedurende een volledig jaar welke beschermde plant- en diersoorten er voorkomen in het gebied. Daarbij worden ook de gebieden onderzocht waar nu al dijken aanwezig zijn. 

Overige berichten