Plannen voor keersluis verder uitgewerkt: basis voor ontwerp-projectbesluit

14 mei 2024

Een toekomstbestendige keersluis die zorgt voor een hoogwaterveilig achterland. Dat is het uitgangspunt van de maatregelen die het project Lob van Gennep treft voor de kering bij Mook. Binnenkort presenteert het project de plannen in een ontwerp-projectbesluit.

De keersluis moet het gebied beschermen tegen hoogwater uit de Maas. Door nu maatregelen te treffen, zorgt het project voor een keersluis die tot 2075 voldoet aan de waterveiligheidseisen, net zoals de dijken die worden versterkt in het project Lob van Gennep. 

Een hogere en meer betrouwbare keersluis

Het maatregelenpakket is erop gericht de huidige keersluis hoger en betrouwbaarder te maken. Dat pakt het project als volgt aan: 

  • Hoger: De sluiswanden en sluisdeuren worden een halve meter verhoogd tot NAP 13,5 meter. Daarmee sluiten ze qua hoogte aan op de aangrenzende dijken. De bestaande sluisdeuren worden daarbij hergebruikt.
  • Betrouwbaarder: Het bewegingswerk en de besturing van de keersluis worden verbeterd. Daarnaast is Waterschap Limburg al gestart met het regelmatiger proefsluiten van de keersluis. Dit vindt nu een keer per maand plaats. Het vaker testen van de keersluis zorgt dat eventuele problemen sneller worden verholpen. Verder worden de schotbalken vervangen door keerschotten die beter te plaatsen zijn. Door de keerschotten kan de keersluis volledig worden afgesloten bij hoogwater of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

De keerschotten vormen als het ware een back-upsysteem; mocht het sluiten van de puntdeuren onverhoopt niet slagen, dan kan het hoogwater alsnog gekeerd worden door de schotten te plaatsen.

Keersluis sterker dan gedacht

Sinds oktober 2023 zijn diverse aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar onderdelen van de constructie waarover tot oktober vorig jaar geen duidelijke informatie beschikbaar was. Zo zijn de sluisdeuren geïnspecteerd, is de sluitprocedure van de keersluis getest en is de lengte van damwanden van de keersluis gecontroleerd. Ook is de grondopbouw bij de keersluis beter in kaart gebracht om de gevoeligheid voor kwelstroming langs en onder de sluis beter te kunnen afleiden. Het onderzoek wijst onder meer uit dat de bestaande kistdamconstructie sterker is dan eerder gedacht. De puntdeuren zijn goed bestand tegen de waterdruk bij extreem hoogwater. Hiermee voldoet de huidige constructie aan de waterveiligheidseisen tot 2075.

Verblijfsplek aan het water

Naast de technische maatregelen voor de waterveiligheid, wordt het gebied van de keersluis ook ingericht als recreatieve verblijfsplek. Het zuidelijk sluisplateau wordt toegankelijk en uitnodigend ingericht om daar van het uitzicht te kunnen genieten.

De brug naast de keersluis was ooit een hefbrug. De heftoren bij de sluis die hiernaar verwijst, hindert de kranen die worden ingezet bij het plaatsen van de keerschotten. De heftoren wordt daarom weggehaald. Op de huidige brug komt een nieuwe, alternatieve verbeelding van de oude hefbrug hiervoor in de plaats.   

Ontwerp-projectbesluit mei/juni

Het projectteam werkt toe naar een ontwerp-projectbesluit voor de keersluis. Dit document beschrijft de plannen en maatregelen voor de keersluis. De publicatie van het ontwerp-projectbesluit is naar verwachting eind mei/begin juni 2024. Iedereen die dat wil kan vanaf dat moment, gedurende zes weken, een reactie geven op de inhoud van het ontwerp-projectbesluit. Via onze website, nieuwsbrief en sociale media kanalen laten wij u weten waar u de publicatie kunt vinden en hoe u een reactie kunt geven. De procedure van de keersluis staat los van het ontwerp-projectbesluit dat wordt gemaakt voor de dijkversterkingsopgave.

Medio juni van dit jaar wordt een inloopavond georganiseerd in Middelaar. Tijdens die inloopavond delen we ook informatie over het ontwerp-projectbesluit voor de keersluis.  

Overige berichten