Periode voordragen oplossingsrichtingen verlengd tot september

19 juni 2019

Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Wij nodigen iedereen dan ook uit om ideeën en mogelijke oplossingen aan te dragen. Hoe dat kan en tot wanneer staat in het participatieplan beschreven. Tijdens de informatieavonden gaf een aantal aanwezigen aan dat de periode om oplossingen aan te dragen (t/m 5 juli) wat kort is. Daarom is de periode waarin je mogelijke oplossingen kunt aandragen, verlengd tot 13 september 2019. Daarna gaan we de oplossingen, ook wel alternatieven genoemd, met elkaar vergelijken en de meest kansrijke selecteren.
 

Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie beschrijven we welke oplossingen we gaan onderzoeken (reikwijdte) en welke effecten we meenemen in het onderzoek en op welke wijze(detailniveau). De effecten van deze oplossingen geven we weer In de milieueffectrapportage. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau leggen we ter inzage en hierop kun je als bewoner een zienswijze indienen. De stuurgroep Lob van Gennep selecteert in oktober de kansrijke alternatieven. Het projectteam gaat deze daarna samen met mensen uit het gebied uitwerken.

Overige berichten