Onderzoek naar vleermuispopulaties

20 september 2021

Vanaf augustus zijn ecologen op pad in het gebied voor onderzoek naar de lokale vleermuispopulaties.

Het vleermuisonderzoek maakt onderdeel uit van een uitgebreid natuuronderzoek. Dit onderzoek brengt het voorkomen van beschermde dier- en plantensoorten gedurende het jaar in beeld. Deze gegevens zijn nuttig voor het verder uitwerken van het ontwerp en nodig voor het nader bepalen van mogelijke effecten van de dijkversterking op de natuur. Voor de vleermuizen gaan ecologen van onderzoeksbureau Kragten in vier seizoenen op pad. Onderzocht wordt waar de vleermuizen verblijven gedurende de verschillende seizoenen, wat de belangrijke foerageergebieden zijn en hoe de mogelijk aanwezige vaste vliegroutes lopen. In sommige gevallen is hier onderzoek op percelen voor vereist. Perceeleigenaren worden persoonlijk geïnformeerd wanneer medewerkers van Kragten een perceel wensen te betreden.

Overige berichten