Meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in Lob van Gennep

30 maart 2021

Bouw of verbouw wordt eenvoudiger; individuele vergunningplicht vervalt

In juni 2020 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om de status rivierbed achter de dijken op te heffen. Dit betekent dat in het gebied Lob van Gennep meer ruimte komt voor ontwikkeling. En: dat alle inwoners en ondernemers in geval van overstroming gelijke aanspraak kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat laat op 30 maart 2021 in een brief aan de Tweede Kamer weten dat tussen Rijk en regio overeenstemming is bereikt over de nadere uitwerking van deze ontwikkelruimte.

Individuele vergunningplicht vervalt
In de toekomst zijn er meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in het gebied Lob van Gennep. Bouw, verbouw of aanbouw van woningen of bedrijven wordt eenvoudiger. De status rivierbed komt te vervallen zodra de schop de grond in gaat om de dijk te laten voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Met het vervallen van de status rivierbed vervalt voor inwoners en bedrijven ook de individuele vergunningplicht voor bouwwerken op grond van de Waterwet. In plaats daarvan komen er randvoorwaarden in het omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan). Dit maakt het voor inwoners en ondernemers eenvoudiger om hun woning of bedrijf uit te breiden.

Ruim voldoende ontwikkelruimte
Op basis van berekeningen is er in het buitengebied van de Lob van Gennep ruimte voor zo’n 1.750 woningen of andere bouwwerken, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid van benedenstrooms gelegen gebied. Dit aantal biedt de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar voldoende ruimte om toekomstige gemeentelijke ambities te realiseren. Voor de dorpskernen geldt geen beperking voor woningbouw en andere bouwwerken.

Gelijke aanspraken op schadevergoeding na overstroming
Zoals in juni 2020 is gemeld, komen bouwwerken, gerealiseerd na 19 april 1996, nu ook in aanmerking voor schadevergoeding volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Het recht op schadevergoeding na een overstroming is hiermee voor iedereen gelijk. Ook deze verandering geldt vanaf het moment dat de schop de grond in gaat voor uitvoering van het project Lob van Gennep. Dit is naar verwachting omstreeks 2024.

Wethouder Rob Peperzak: “Ik ben blij dat we hiermee duidelijkheid en perspectief bieden aan de inwoners en bedrijven in het gebied. Samen met wethouder Wienhoven van gemeente Mook en Middelaar heb ik me in de Stuurgroep Deltaprogramma Maas hard gemaakt voor de belangen van onze inwoners en ondernemers.”

Overige berichten