Lob van Gennep: wat zijn de feiten? Deel 4

30 juni 2020

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Soms zitten er ook berichten tussen die niet helemaal waar zijn. En dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Hieronder heeft het projectteam daarom een aantal feiten op een rij gezet.

Een overzicht van de feiten vind je hier. Deze pagina vullen we wekelijks aan.

Iedere Nederlander die achter een dijk woont heeft dezelfde basisveiligheid
Sinds 1 januari 2017 geldt in Nederland een nieuwe norm voor waterveiligheid. Deze norm gaat uit van de kans op overstroming en de mogelijke gevolgen. Om de kans op overstroming te beperken, worden eisen aan de dijk gesteld, zoals de sterkte ervan. Dit is vertaald in een wettelijke norm, die per dijktraject kan verschillen. Voor de Lob van Gennep is de waterveiligheidsnorm 1/300 per jaar.

Bij het bepalen van de norm is gekeken naar de kans dat er slachtoffers zijn, naar de economische schade en is ervoor gezorgd dat iedereen dezelfde basisveiligheid krijgt. Deze basisveiligheid is voor iedereen in Nederland hetzelfde: de kans op overlijden door een overstroming mag voor niemand groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar.

Klimaatverandering heeft invloed op de waterafvoer van de Maas
Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. Dit betekent drogere zomers, nattere winters en extremere piekbuien. De waterstanden in de Maas kunnen door die regenval in korte tijd snel stijgen. Hier moeten de dijken langs de gehele Maas op voorbereid worden, zodat iedereen beschermd blijft tegen hoogwater.

Het project Lob van Gennep maakt gebruik van de meest recente inzichten over klimaatverandering, zoals het KNMI ons adviseert. We kijken daarbij vooruit naar het jaar 2075. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme Maasafvoeren en daarmee extreem hoogwater in de toekomst toe. We houden rekening met de verwachte toename tot het jaar 2075, zodat de dijken na realisatie voor een lange periode voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm van 1/300 per jaar.

Op de website www.checkmijnklimaat.nl kun je zien wat klimaatverandering voor jou betekent. In de KNMI Speciaal ‘Extreem weer’ lees je meer informatie over de gevolgen van klimaatverandering.

Elk alternatief volgt zoveel mogelijk de reeds aanwezige dijk
De bestaande dijk om de Lob van Gennep is circa 14 kilometer lang. Deze wordt bij elk van de drie alternatieven verhoogd en versterkt. Op plekken waar nu geen dijk is, volgt het (nieuwe) tracé waar mogelijk het aanwezige reliëf in het landschap. Hierbij respecteren we karakteristieke terrasranden en bestaande landschappelijke structuren en sluiten we aan op de aanwezige hoge gronden.

Na de zomer starten de werkateliers waarin we samen met bewoners die direct wonen en werken aan de dijk concreet aan de slag gaan met het verkennen en onderzoeken van maatregelen voor de dijkversterking en de directe omgeving. Er wordt onderzocht welke vorm van dijkversterking het meest aansluit op de kwaliteiten van de omgeving en met welke mogelijke ruimtelijke maatregelen we het gebied op en nabij de dijk kunnen versterken. Naar verwachting is de dijk na realisatie circa 17 kilometer, omdat enkele nieuwe stukken dijk aangelegd moeten worden.

Bij elke van de drie alternatieven past een eigen dijkhoogte. Bij Reguliere Dijken is deze het laagst, en bij Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening is deze het hoogst. Dat betekent dat de maatregel van dijkversterking per alternatief kan verschillen omdat de consequenties voor bijvoorbeeld het landschap of aanwonenden anders kunnen zijn. Ook dat wordt in de werkateliers bekeken.

Overige berichten