Geslaagd werkatelier over dijktraject Mook-Middelaar

15 december 2022

Op 6 december vond een werkatelier plaats voor het uitwerken van de dijkversterkingsplannen op het tracé keersluis Mook-Middelaar. In deze fase van het project worden de maatregelen steeds concreter uitgewerkt. Daarvoor is de hulp en kennis van mensen die wonen in het gebied belangrijk. Voor het werkatelier werden daarom grondeigenaren en pachters van percelen die direct aansluiten op de huidige dijk tussen de Cuijksesteeg nabij Mook en de Kopseweg in Middelaar uitgenodigd. 

Watersysteem verbeteren

Eerste onderwerp aan de werktafels was het watersysteem in het gebied. In de jaren 90 van de vorige eeuw is hier de dijk op het bestaande watersysteem aangelegd. Met een zevental duikers onder de dijk door is het binnen- en buitendijkse watersysteem met elkaar verbonden. Dit werkt na een hoogwater niet naar behoren en dient van elkaar gescheiden te worden zodat een beter werkend en meer betrouwbaar watersysteem ontstaat. Deelnemers aan het werkatelier lieten weten positief te zijn over de plannen van het project. 

Dijkovergangen opheffen

Dijkovergangen zijn passages die het mogelijk maken om een dijk over te steken. Tijdens de verkenningsfase lieten inwoners weten dat een aantal dijkovergangen mogelijk opgeheven kan worden. Dit wilden we graag verder bespreken. De verharde dijkovergangen in het gebied (Kopseweg, Huissestraat, Fuikstraat, Veerstraat, Brigidaweg, Meulenbroekstraat/Munnikenweg) blijven behouden na de dijkversterking. Voor de overgang aan de Veerstraat is er de wens om een bredere berm te realiseren met het oog op verkeersveiligheid. 

Het project bekijkt de mogelijkheid om enkele andere overgangen op te heffen. Op deze manier hoeft de nieuwe dijk minder ruimte in beslag te nemen op de aangrenzende agrarische percelen. Belangrijk daarbij is dat er een doorgang blijft tussen de percelen. Samen met grondeigenaren en pachters van de gronden wordt het opheffen van de dijkovergangen aan de Koningsbeemdweg en de Broekstraat verder besproken. 

Volgende stap in het dijkontwerp

Het projectteam kijkt terug op een geslaagd werkatelier waarin grondeigenaren en pachters waardevolle kennis hebben gedeeld en hebben meegedacht over de plannen. De komende tijd komen de resultaten van de grondonderzoeken beschikbaar. Dan wordt een vervolgstap gezet in het ontwerpen van het dijktracé. In het voorjaar van 2023 worden de grondeigenaren en pachters in een volgend werkatelier hierin meegenomen. 

Overige berichten