Eerste bijeenkomst omgevingswerkgroep Lob van Gennep in planuitwerking

30 juni 2022

Op 23 juni vond de eerste bijeenkomst van de omgevingswerkgroep Lob van Gennep in de planuitwerkingsfase plaats. De bijeenkomst stond in het teken van de samenwerking met het ingenieursbureau en de erfgoedstrategie voor het projectgebied.

In de inmiddels afgeronde verkenningsfase werkte het project met een zestal omgevingswerkgroepen. In de huidige planuitwerkingsfase ligt de nadruk op de concrete uitwerking van de verschillende dijktrajecten met direct aanwonenden en werkt het project met één omgevingswerkgroep die fungeert als klankbordgroep. De leden denken mee over het proces om te komen tot een (ontwerp) projectbesluit en over de (tussen)resultaten uit themabijeenkomsten en werkateliers.

Omgevingsmanager Jeroen Kessels opende de vergadering en nam de aanwezigen mee in alle belangrijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de vorige bijeenkomst in november 2021. Voornaamste mijlpaal is het ondertekenen van de voorkeursbeslissing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat waarmee de verkenningsfase overging in de planuitwerkingsfase. Daarnaast besprak Jeroen de voortgang van de verschillende onderzoeken die op dit moment lopen in het gebied zoals het natuuronderzoek en de verschillende grondonderzoeken.

Samenwerking met ingenieursbureau

In april maakte het project Lob van Gennep bekend dat ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, samen met partners Fugro en Veenenbos en Bosch, het ontwerp van de dijken verder vorm gaat geven. Tijdens de bijeenkomst stelden Matthijs Logtenberg (omgevingsmanager Royal HaskoningDHV) en Willem Brouwers (landschapsarchitect Veenenbos en Bosch) zich voor. Vervolgens gaven zij een toelichting op hoe het ingenieursbureau samen met het projectteam invulling gaat geven aan de planuitwerkingsfase. De leden van de omgevingswerkgroep deelden naar aanleiding van de presentatie nog een aantal aandachtspunten voor specifieke locaties in het gebied met het ingenieursbureau.

Strategie voor behoud erfgoed

Vervolgens was het woord aan Geert de Vries, expert ruimtelijke kwaliteit voor het project Lob van Gennep. Hij gaf een update over de totstandkoming van de erfgoedstrategie. Deze strategie is een aanpak om het aanwezige erfgoed in het projectgebied te behouden en/of zichtbaar en beleefbaar te maken. Samen met een aantal deskundigen bracht het project in kaart vanuit welke invalshoeken de erfgoedstrategie aangepakt wordt, welke locaties onderdeel uitmaken van de erfgoedstrategie en welke ambities er per locatie zijn om erfgoed tot leven te brengen. Diverse aanwezigen gaven aan blij te zijn met het verhaal en de uitwerking.

Na een aantal laatste mededelingen en een rondvraag werd de vergadering gesloten. Vanuit het project danken we de deelnemers voor hun actieve deelname tijdens de bijeenkomst. Klik hier om de Powerpoint presentatie die werd getoond tijdens de bijeenkomst te bekijken. 

Overige berichten