Digitale projectavond voor raadsleden en burgerraadsleden

29 maart 2021

Op 23 maart werden raadsleden en burgerraadsleden van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar digitaal bijgepraat over de stand van zaken van het project Lob van Gennep. Zo’n 30 deelnemers werden geïnformeerd over de drie alternatieven, over het concept voorkeursalternatief en de ruimtelijke maatregelen voor het verbeteren van de gebiedskwaliteit.

Wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar heette iedereen van harte welkom en benadrukte het intensieve participatietraject van het project tot nu toe en de positieve manier van samenwerken met de omgeving in bijvoorbeeld werkateliers. Ook heette hij Patrick van der Broeck, voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep, van harte welkom.  

Van drie alternatieven naar één voorkeusalternatief  
Vervolgens nam projectdirecteur Bart van Bussel het stokje over. Hij blikte terug op de stappen die het afgelopen anderhalf jaar zijn gezet om te komen tot voorliggend voorkeursalternatief. Daarnaast gaf hij meer toelichting bij de route naar besluitvorming en de uiteindelijke voorkeursbeslissing van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Om te komen van drie alternatieven naar een voorkeursalternatief is gebruik gemaakt van een beoordelingskader. Aan de hand van zes beoordelingscriteria lichtte Bart van Bussel de vergelijking tussen de drie uitgewerkte en onderzochte alternatieven toe: Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening. Op basis van de resultaten uit alle onderzoeken blijkt het alternatief Reguliere Dijken door alle partijen gezien te worden als het voorkeursalternatief. 

Ruimtelijke maatregelen in kaart
Vervolgens was het woord aan Geert de Vries, expert ruimtelijke kwaliteit. Middels diverse foto’s en kaarten liet hij zien hoe samen met aanwonenden van de dijken in werkateliers en de omgevingswerkgroepen is nagedacht over de gebiedsspecifieke inpassing van de dijken in het projectgebied. Ook toonde Geert de Vries de ideeën voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit die integraal onderdeel zijn van het voorkeursalternatief. 

Afsluiting
Tot slot werd met de gemeenteraadsleden de korte termijnplanning richting het advies van de stuurgroep aan de minister doorgenomen. De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt naar verwachting voor de zomer ter inzage, zodat mensen de gelegenheid hebben hierop te reageren. Na een laatste rondvraag werd de projectavond afgesloten door wethouder Rob Peperzak van de gemeente Gennep, die aangaf enthousiast te zijn over het bereikte resultaat tot nu toe. Het gebied wordt er niet alleen waterveiliger door maar ook aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren. Samen met Bart van Bussel bedankte hij de gemeenteraadsleden voor hun aanwezigheid, aandacht en goede vragen. 
 

Overige berichten