College Gennep al fietsend bijgepraat over project

31 oktober 2022

Op 25 oktober organiseerde het project Lob van Gennep, op verzoek van het college, een veldbezoek voor bestuurders en ambtenaren van de gemeente Gennep.  Al fietsend nam het gezelschap een kijkje op diverse locaties in het projectgebied.

Op het gemeentehuis nam projectdirecteur Yvonne van Kruchten de aanwezigen in vogelvlucht mee in de opgave voor het gebied en de laatste stand van zaken. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Daarin worden de plannen die vastgelegd zijn in de voorkeursbeslissing verder uitgewerkt. Na de toelichting van Yvonne was het tijd om de fiets op te stappen voor een uitgebreide rondleiding door het projectgebied.

Milsbeek

Vanuit Gennep fietste de groep als eerste richting Milsbeek om te stoppen bij de Kroonbeek aan de Bloemenstraat. Expert ruimtelijke kwaliteit Matthijs Willemsen besprak op deze plek enkele maatregelen die het project treft waaronder het vervangen van de vuilvang en het aanpakken van de beekmonding. De groep vervolgde hun weg naar het Kreupelpad bij Landgoed Bloemendal De Bulten. Op deze plek, waar nu de rivierduinen liggen, zijn geen dijken of andere keringen aangelegd omdat de gronden vroeger voldoende hoog waren. Samen met de landgoedeigenaren wordt hier gekeken naar een manier om een kering te maken die recht doet aan het unieke landschap. Het plan is om de lage delen van het rivierduin op te hogen, waardoor deze als verborgen waterkering gaat fungeren.

Laatste stop in Milsbeek was de toegangspoort bij het Genneperhuis. Hier ging Matthijs dieper in op de ambities zoals beschreven in de erfgoedstrategie en de kansen die dit voor deze plek biedt. Ook lichtte Matthijs de plannen in de Milsbeekse uiterwaard toe zoals het terugleggen van de dijk, de aanleg van een struinroute en maatregelen om de leefomgeving van Maasgebonden flora en fauna te verbeteren. 

Ottersum

De groep vervolgde hun fietstocht richting Ottersum. Bij Henakker besprak omgevingsmanager Marijke van der Steen de geplande dijkverlegging en -verhoging in de directe omgeving. Het terugleggen van de dijk bij Henakker en de betonfabriek geeft meer ruimte aan de Niers en het Niersdal waardoor natuurontwikkeling en recreatie in de vorm van bijvoorbeeld wandelpaden mogelijk zijn.

Bij de velden van Achates maakte het gezelschap ook een tussenstop. Het project, de gemeente en de voetbalvereniging zijn op dit moment druk bezig met het vinden van een geschikte nieuwe locatie voor de club en de invulling van de nieuwe accommodatie op die locatie. Op de huidige locatie aan de Sint Janstraat is het dan mogelijk om een groene kering aan te leggen en de uiterwaarden te verlagen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de Niers maar ook voor natuur en recreatie.

Ven-Zelderheide

Vanuit Achates was het een korte rit naar het klooster Maria Roepaen. Hier stond de groep stil bij de plannen om de Kleefseweg op te hogen zodat deze kan werken als waterkering, maar werd ook gesproken over de verkeersveiligheid op de Kleefseweg. Het project onderzoekt onder andere de mogelijkheid om de maximale snelheid op de weg te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u.

Naast de Kleefseweg kwam ook het nog het te bepalen dijktracé bij Zelder aan bod. Recent plaatste het projectteam paaltjes in het veld om samen met omwonenden een beter beeld te krijgen van de nog aan te leggen dijk en wat deze doet met het uitzicht vanuit naastgelegen woningen. De laatste locatie die werd besproken was de Dam waar de uitdaging is de dijkversterking vorm te geven en de karakteristieken van dit waterstaatkundig erfgoed te versterken.   

Kansen verzilveren en uitdagingen aanpakken

Eenmaal terug op het gemeentehuis werd het veldbezoek afgesloten door Yvonne van Kruchten. Ze sprak haar dank uit aan alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en prettige samenwerking. Daarnaast sprak ze de wens uit om samen met het project te blijven werken aan het verzilveren van kansen en het aanpakken van de uitdagingen die nog in het verschiet liggen.

Overige berichten