Archeoloog kijkt mee bij bodemonderzoek Genneperhuis

31 maart 2022

Bij het Genneperhuis zijn het archeologisch onderzoek en het milieuhygiënisch onderzoek, die op dit moment lopen in het projectgebied, samengevoegd. Door een archeoloog mee te laten kijken met de boringen voor het bodemonderzoek kan meer kennis worden vergaard over de archeologische waarde van het gebied.

De verwachting dat in het gebied archeologische resten worden aangetroffen, is zeer groot. Het gebied werd al gebruikt door de Romeinen, maar ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog is er flink gevochten rondom het Genneperhuis. De onderzoeken worden samengevoegd omdat bij een milieuhygiënisch onderzoek meer boringen worden gemaakt. Hierdoor kan een archeoloog op meerdere plekken kijken of er sprake is van archeologische waarden in de grond.

Het milieuhygiënisch onderzoek levert kennis op over eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem. Deze informatie is van belang voor het ophogen of afgraven van grond dat nodig is voor de dijkversterking of aanleg van nieuwe waterkeringen zoals het geval is ter hoogte van het Genneperhuis. Wanneer er sprake is van archeologische waarden in de grond, dan vindt er vervolgonderzoek plaats of wordt geadviseerd om tijdens de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden aanvullende maatregelen te treffen.

Wil je meer leren over de rijke historie van het Genneperhuis? Bekijk dan het webinar van Teun Theunissen in de Lob Academy.

Overige berichten