Lob Actueel

In Lob Actueel trekt Lob Reporter Fabienne Nijsten erop uit om de antwoorden te vinden op vragen en onduidelijkheden over de Lob van Gennep. In onderstaande afleveringen gaat ze in gesprek met experts over uiteenlopende thema’s.

Lob Actueel - aflevering 1

In de eerste aflevering gaat Fabienne in gesprek met omgevingsmanager Marijke van der Steen over de reden van de dijkverhoging, over de commotie die is ontstaan en over de maatregelen die elders langs de Maas genomen worden.

Lob Actueel - aflevering 2

In deze tweede aflevering komt de interactie met de omgeving en de rol van de stuurgroep aan bod. Hierover praat Fabienne met omgevingsmanagers Peter Toonen en Marijke van der Steen en projectdirecteur Bart van Bussel. Zij lichten toe hoe de omgeving wordt betrokken, wat de inspraakmogelijkheden zijn en welke functie de stuurgroep vervult.

Lob Actueel - aflevering 3

De derde aflevering van Lob Actueel staat in het teken van hoogwaterveiligheid. Projectdirecteur Bart van Bussel vertelt hoe het project de kans op overstromingen verkleint. En Technisch Adviseur John Lucassen licht toe hoe hoogwaterveiligheid én verbetering van de waterbergende werking van het gebied samen te realiseren zijn.

Lob Actueel - aflevering 4

De vierde aflevering van Lob Actueel gaat over de planning en proces van het project. Omgevingsmanager Peter Toonen vertelt wanneer de schop in de grond gaat en wat er tot die tijd gebeurt. Daarnaast licht Projectmanager Verkenning en planuitwerking Gerard Koot toe wat de verkenningsfase inhoudt en welke onderzoeken er worden uitgevoerd.

Lob Actueel - aflevering 5

De vijfde aflevering van Lob Actueel staat in het teken van de oplossingsrichtingen. Technisch manager Yvonne van Kruchten licht toe hoe er wordt omgegaan met de verschillende alternatieven die op tafel liggen.

Lob Actueel - aflevering 6

Begin februari werd bekend dat het project Lob van Gennep verdergaat met drie alternatieven. Voor deze drie alternatieven starten we met de milieueffectrapportage (MER). In deze aflevering van Lob Actueel kom je te weten wat het doel van de milieueffectrapportage is, welke rol de Notitie Reikwijdte en Detailniveau daarin heeft, en hoe je een zienswijze kunt indienen.

Lob Actueel - aflevering 7

Begin februari werd bekend dat het project Lob van Gennep verder gaat met drie alternatieven: Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening. In deze zevende aflevering van Lob Actueel kom je te weten wat die alternatieven inhouden.

Lob Actueel - aflevering 8

De komende periode worden de effecten op milieu en leefomgeving van de drie alternatieven (Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening) onderzocht in de milieueffectrapportage. De omgeving wordt hier op verschillende manieren bij betrokken. Hoe dat gebeurt wordt toegelicht in deze achtste aflevering van Lob Actueel.

Belanghebbende kunnen deze periode formeel hun inbreng leveren door een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De periode waarin dit mogelijk is, is verlengd tot en met 21 april 2020.

Lob Actueel - aflevering 9

In juni 2020 besloot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat de status rivierbed wordt opgeheven bij gebieden achter een versterkte kering in de Limburgse Maasvallei. In deze aflevering van Lob Actueel achterhaalt Lob Reporter Fabienne Nijsten wat deze beslissing betekent voor de Lob van Gennep.

Lob Actueel - aflevering 10

De Lob van Gennep kent enorm veel landschappelijke kwaliteiten. Naast het verbeteren van de hoogwaterveiligheid en de waterbergende werking, krijgt het gebied ook een stevige impuls. De Leidende Principes vormen daarbij het uitgangspunt. In de werkateliers wordt het ontwerp van de dijken besproken met omwonenden. Geert de Vries, Expert ruimtelijke kwaliteit en lid van het kernteam, vertelt er in deze aflevering van Lob Actueel meer over en licht toe hoe de kwaliteiten van het gebied versterkt kunnen worden. Over de werkateliers geeft Marijke van der Steen, Omgevingsmanager en lid van het kernteam, uitleg.

Lob Actueel: aflevering 11

Bewoners van de Lob van Gennep worden op diverse manieren bij het project betrokken. Waaronder via de werkateliers, waarvan de tweede ronde bijeenkomsten begin september heeft plaatsgevonden. Daarin gaan mensen die direct wonen en werken aan de dijk, samen met experts van het projectteam, in gesprek over de inrichting en het ontwerp van de nieuwe dijken en de directe omgeving en over kansen en ideeën voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Marijke van der Steen, Omgevingsmanager en lid van het kernteam, vertelt meer over de onderwerpen die tijdens deze werkateliers aan bod komen. Geert de Vries, Expert ruimtelijke kwaliteit en lid van het kernteam, geeft daarnaast nog een korte toelichting over de inpassing van te versterken en nieuwe dijktracés.

Lob Actueel: aflevering 12

Momenteel worden de drie kansrijke alternatieven onderzocht. En wat gebeurt er nog meer de komende tijd? Op die vraag geeft Gerard Koot, Projectmanager Verkenning en planuitwerking, antwoord. Hij licht toe op basis van welke zes beoordelingscriteria de uiteindelijke keuze wordt gemaakt en welke rol de minister van Infrastructuur en Waterstaat hierbij speelt. Jeroen Kessels, Omgevingsmanager, vertelt in deze aflevering of er (nu en in de toekomst) aanspraak op schadevergoeding mogelijk is na een overstroming.